Çarşamba , 28 Şubat 2024
Home / anasayfa / XETA SOR BİRİNCİ KONFERANSI SONUÇ BİLDİRİSİ!

XETA SOR BİRİNCİ KONFERANSI SONUÇ BİLDİRİSİ!

XETA SOR birinci Konferans sonuç bildirisini XETA SOR fecabook sayfasından alınmıştır. Denge Kürdistan yayın kollektifi olarak yayınlamayı uygun gördük. Xeta Sor’un çalışmalarında ve mücadelesinde başarılar diliyoruz. Gelecekte kendinden söz ettirecek bir konuma geleceğini biliyoruz. Denge Kurdistan Yayın Kollektifi.

    2021 Yazında kuruluşunu ilan eden Xeta Sor, 1. Konferansın başarıyla gerçekleştirdi.

1. Konferansımız, yoldaşça bir atmosferde: demokratik tartışma, eleştiri, öz-eleştiri, analitik çözümlemeler ve kararlar almanın güzel bir örneğini ortaya koyarak sonuçlandı.

Dünya, Bölge ve Kürdistan da tarihler boyunca ezilenlerin ezenlere karşı yürüttüğü eşitlik ve özgürlük mücadelesinde bedel ödeyen, yaşamlarını feda eden sayısız öncülerimizin anısına saygı duruşuyla ve bağlılık sözüyle başlayan konferansımız 1. dönem yürütmesinin sunduğu politik rapor, yürütülen tartışmalarda ortaya çıkan tespitler ve öngörüler ışığında, aşağıdaki yönelim ve faaliyetleri karar altına almıştır… Dünyamız 3. bir paylaşım savaşı sürecinden geçiyor:

Reel sosylizmin yıkılması sonrası, nihai zaferini ilan eden emperyalist kampın zafer sarhoşluğu uzun süremezdi/ sürmedi. Kapitalist sistemin rekabet ve plansız üretime dayalı işleyişinin sonucu olarak; dünün zayıfları güçlenerek günün hakimlerinin pazarlarından pay istemeye başladı. Çin, Rusya, AB gibi güçler artık ABD nin bir adım gerisinde durmak yerine, eşitler olarak arenada yerlerini almak istiyorlar. Emperyalist tekellerin/devletlerin aralarındaki hegomanya yarışı onları, yoksullaştırılmış emekçileri, doğayı tam bir haydutlukla sömürmeye ve yağmalamaya yöneltmektedir.

İnsanlık ve doğa kaynakları, varlık-yokluk noktasına gelmiştir. Bir tarafta küçük bir azınlığın elinde biriken devasa sermaye ve zenginlik, diğer tarafta açlıkla yüzyüze kalan milyarlarca insan…

Egemen sistem‘in yeni savaşlar çıkarma, savaşları bütün yer küreye yayma dışında, sorunlarını çözüme kavuşturma gücü ve yeteneği yok. Bundan dolayıdır ki; yoksulluk ve işsizlikle mücadele yerine silaha ve savaşa devasa bütçeler ayrılıyor. Ezilenler cephesindeki dağınıklık, örgütsüzlük, enternasyonalist bir işçi hareketinin olmayışı emperyalist-kapitalist devletlere kitleleri miliyetçilik, ırkçılık ve şövenizmle zehirleyip, bir birileriyle çatıştırma ve savaşların faturasını yoksullara yükleme olanağı sunuyor.

Konferansımız, Xeta Sor gibi enternasyonalist, halkların ve işçi sınıfının kardeşliğini savunan ve bunun için mücadele eden örgütlere her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğu tespitinden hareketle:

Xeta Sor olarak enternasyonal İşçi hareketinin bir parçası olduğumuzu, bulunduğumuz bütün alanlarda anti-kapitalist, anti-emperyalist, anti-sömürgeci, cinsiyetçiliğin her türüne karşı, anti-ırkçı ve anti-faşist mücadele içerisinde tüm gücümüzle yer alma kararlılığımızı vurgulamıştır.

  AVRUPA

Avrupanın emperyalist ülkelerinin hemen hepisi NATO içerisinde ve ABD‘nin rotasında Çin ile Rusya‘nın başını çektiği diğer rakip blok‘a karşı pozisyon almış durumdalar. Avrupa‘da da işsizlik, yoksulluk, hayat pahalılığı ve yükselen enflasyon, en başta göçmenler olmak üzere; işçi ve emekçilerin yaşamlarını sürdürmekte zorlanmalarına yol açıyor. Milyonlarca insan yoksulluk

emekçilerin başına çöreklenmiş sarı sendika bürokrasisi emekçi ve yoksulları enternasyonalist bir perspektifle savaşa ve sömürüye karşı mücadeleye hazırlamak yerine, yoksullara ve emekçilere kendi burjuvazisinin yanında yer alma çağrıları yapıyor. Örgütsüz ve perspektifsiz kalan kitleler ırkçı ve faşist demogojilerin etkisinde kalarak, ırkçı faşist örgütlerin peşine takılıyorlar ve öfkeleri çok rahatça faşist örgütler tarafından yanlış „düşmana“,göçmenlere yönlendiriliyor. Savaş, pandemi ve derinleşen ekonomik kriz, Emperyalist devletlerin burjuva iktidarlarını tedirgin ediyor. Olası sosyal patlamaları önlemek, işçi ve emekçilerin birliğini parçalamak için ırkçı-faşist

örgütlenemeleri, göçmen düşmanlığını tölere ediyor ve hatta kışkırtıyorlar. Irkçılığa ve faşizme karşı mücadeleyi yükseltmek için de Xeta Sor‘a ihtiyaç var…

Xeta Sor, Kürdistanlı ve Türkiyeli göçmen sosyalist, komünist, devrimci-yurtsever- demokrat kadın, erkek ve LGBTİ‘li insanların içerisinde yer alıp mücadele edebileceği bir tabandan demokrasi örgütlenmesidir.

Xeta Sor, enternasyonalisttir ve dolayısıyla bizlerle aynı amaçlar uğruna mücadele eden bütün halklardan insanlara açıktır.

Xeta Sor, içerisinde mücadele eden bizler, gönüllü olarak bu coğrafyada değiliz. Bizler, işgal altındaki ülkemizde yaşam koşullarının ortadan kalkmasından dolayı buralara gelmek zorunda kalmış bireyler olarak, halkımızın ülkemizdeki faşist sömürgeciliğe karşı yürüttüğü mücadeleye buradan katkı sunmak çabasında olan insanlarız. Bu destek ve dayanışmayı büyütmek amacıyla; Kürdistan ve Türkiyeli göçmenler başta olmak üzere, yerli halklar arasında çalışma yürütmek için de Xeta Sor‘a ihtiyaç var…

ÜLKEMIZ KÜRDISTAN

TC faşist rejimi, cephe gerisini sağlam tutmak için Kuzey Kürdistan-Türkiye kentlerinden kırlarına kadar her yerde azgınca bir şiddet uyguluyor. Türkiye ve Kuzey Kürtdistan‘da son zamanların en yüksek boyutlu ekonomik, sosyal, kültürel, politik ve bir bütün olarak büyük bir toplumsal krizi ve çöküşü yaşanıyor.

TC faşist devleti;

İş isteyen işsize, Ekmek isteyen aç insanlara, Zam isteyen işçiye, memura, Özgürlük ve eşit haklar isteyen kadınlara, Eşit yurttaşlık isteyen Alevilere, Ulusal demokratik haklarını, barış ve özgürlük isteyen Kürtlere, Bilimsel, özerk ve parasız eğitim isteyen öğrencilere, Daha geniş olanaklar, alt yapı, can güvenliği ve özlük hakları için mücadele eden sağlık emekçilerine, Yaşanılır bir dünya için mücadele eden, ormanını, suyunu ve yeşilini korumaya çalışan çevrecilere, Toprağını işleyemeyecek, yaylasına çıkamayacak hale getirilmiş köylüye, Kürdistan‘daki savaş ve yoksulluk sebebiyle topraklarını terkedip Türkiye metropollerine mevsimlik işçi olarak giden Kürt yoksullarının yoksulluğa, ırkçı ayrımcı faşist saldırı ve aşağılamalara ve katliamlara karşı yürüttükleri mücadeleye, Kürdistan da sürdürülen savaşa son diyerek barış için haykıran   barış- güçlerine, Adalet isteyen tutsak ve tutsak yakınlarına, Can güvenliği, cinsel şiddet, aşağılanma ve her türden ayrımcılığa karşı eşitlik için erkek eğemen sisteme karşı mücadele eden Kadınlara ve LGBTİ bireylere… özcesi bu düzenden ve iktidardan memnun olmayan herkesin ve her kesimin karşısına Jop, toma, gaz, mermi, panzer ve iha/siha ile çıkıyor.

İşçi sınıfı, Sosyalizm, Komünizm gibi kavramlar maalesef günümüz Dünyasında çok revaçta olan kavramlar değil. Bu durum, Kürdistan‘da da böyledir. Özellikle ulusal kurtuluş için mücadele eden en güçlü parti ve örgütlerimizin ideolojik olarak sosyalizm, işçi sınıfı ideolojisi ve komünizmden uzaklaşmaları, Kürdistan halkları içerisisnde de çok farklı politik, ideolojik oluşum ve arayışların önünü açıyor. Kapitalist-Emperyalist sistem‘in sunduğu hareket alanı ve olanaklarında avantajıyla, burjuva liberal akımlar, emperyalistlere bel bağlayan işbirlikçi burjuva-feodal önderlikler veya en kötüsüde ortaçağ karanlığına dönmek isteyen gerici, cihadist, islamcı akımlar Kürdistan‘da zemin kazanıyorlar ve güçleniyorlar.

Bu tesbitlerden hareketle konferansımız; ülkede mücadele eden herkesle dayanışma içerisinde olarak, mücadeleye sosyalist ve komünist rengimizi katmak için, Xeta Sor‘un Avrupa‘da olduğu gibi Türkiye ve Kuzey Kürdistanda da örgütlenmesi için çalışmalarını güçlendirme kararı almıştır…

                            KADIN VE GENÇLIK:

Konferansımız, Kadın çalışmamızın istenilen veya olması gereken bir noktada olmadığını tespit eder. Xeta Sor‘a kadının eli değmeli, güçlü bir şekilde sesi katılmalı ve kadının rengi verilmeli… Bu sağlanmazsa tek ayak üzerine kalırız ve yürüme şansımız olmaz.“ diyerek kadın çalışmalarının güçlendirilmesini karar altına almıştır…

Konferansımız; Xeta Sor, gençleşmeli… Çünkü, örgütler canlı organizmalardır. Öznesi, hücresi insan ve insan‘ın düşünceleridir. Hücresi gençleşmeyen, kendini yenileyemeyen organizma yaşlandıkça yavaşlar ve sonuçta fonksiyonunu tamamlayarak tarih sahnesinden silinir. Eğer iyi bir şeyler yapmış ise izi kalır ama biz, iz bırakmak değil yol açmak, okyanuslara kanallar açmak ve okyanuslarda diğer sularla bulşmak için yola çıkıyoruz. O yüzdendir ki, Xeta Sor mutlaka ama mutlaka gençleşmelidir.“ belirlemesinde bulunmuş ve yeni görevlendirmelerde; genç yoldaşlar‘ın sorumlu organlarda yer almasına öncelik tanımayı kararlaştırmıştır.

Sonuç Olarak:

Her açıdan, çok önemli bir süreçten geçtiğimiz‘in bilincindeyiz. Bu farkındalık ve özgüvenle; sürecin bizlere yüklediği sorumlukları omuzlamaya kararlıyız.

Kürdistandaki yüz yılların sömürü ve talan düzenini yıkmak için herkesi XETA SOR‘a çağırıyoruz.

Şubat 2023

                                          

Diğer Başlıklar

NUH GELSİN DE TUFAN GÖRSÜN-6- Remzi BİLGET

NUH GELSİN DE TUFAN GÖRSÜN Bitmiyor Ölümlerimiz! Ağlamak nedir, gözyaşı ne ola? Ya da kuruması …

FIRSAT KARGALARI! Samet ERDOĞDU

FIRSAT KARGALARI 10 sene önce politik meteorolojide benim hava tahmini göstergem Öcalan idi. Ona bakarak …

NUH GELSİN DE TUFAN GÖRSÜN-5- Remzi BİLGET

NUH GELSİN DE TUFAN GÖRSÜN Ölüyoruz Birer Birer!.. Sabah olmuş sofranın başına toplanmışız, kahvaltı yapmaktayız. …

NUH GELSİN DE TUFAN GÖRSÜN-4- Remzi BİLGET

NUH GELSİN DE TUFAN GÖRSÜN Ölüyoruz Birer Birer…! Sabah olmuyor. Dönüyor, kıvranıyoruz fırıldak misali. Geceyi …