Salı , 7 Şubat 2023
Home / YAZARLAR / Samet Erdoğdu / Tarihsel Bir Çalışma: “Mücadelede Birlik” Broşürü

Tarihsel Bir Çalışma: “Mücadelede Birlik” Broşürü

Teslim Töre’nin yazdığı ilk eserler kendi deyişiyle mağara kokar. Bunlar Malatya, Adıyaman, Antep ve Tokat’ın kırsallarında mağaralarda, mahzenlerde, samanlıklarda kaleme alınmıştır.

“Mücadelede Birlik” broşürü bunların ilkidir. Bir kopuşu ve yönelişi ifade eder.

“Mücadelede Birlik” broşürü THKO – MB ve TKEP – KKP örgütlerinin görüşlerinin temelini oluşturan ilk ana kaynaktır. 1973 sonlarında Filistin’de kaleme alınmış; daha sonra Türkiye’de eksiklik ve yanlışlıklarından arındırılmış bu metin tarihsel önem taşır. Tarlalarda kazılmış mahzenlerde ve mağaralarda ilkel teksir aletleriyle çoğaltılan bu belge o yıllarda gizli toplantılarda hararetle tartışıldı.

“Mücadelede Birlik” broşürü “Kürdistan’ın ezilen bir ulusun ülkesi olduğunu, kendi kaderini tayin hakkı bulunduğunu” vurguluyor; bunun gerçekleşmesi için Kürt ve Türk emekçilerinin birlikte örgütlenmesi ve Türkiye’de burjuva iktidarının yıkılması gerektiğini savunuyordu. Broşür Sovyetler Birliği ve diğer sosyalist ülkelerle enternasyonal dayanışma içine girmek gerektiğinin altını çiziyordu. Bellibaşlı çizgileri şunlardır:

– “Mücadelede Birlik” Milli Demokratik Devrim (MDD) anlayışından ve THKO’nun görüşlerinden kopuştur. THKO Türkiye’yi yarı feodal bir ülke olarak görüyor, önümüzdeki devrimi bir milli demokratik devrim olarak tanımlıyor, kırlardan kentlerin kuşatılmasına dayanan uzun süreli halk savaşı stratejisini savunuyordu. Mücadelede Birlik broşürü bu görüşleri reddediyordu.

– “Mücadelede Birlik” Türkiye’de “işbirlikçi tekelci kapitalizmin egemen olduğunu” savunuyor, fakat halen THKO’nun “’köylülüğün temel devrim gücü ve kırsal alanların devrimin temel alanı olduğu” görüşünü içeriyordu. Bu yönüyle THKO’dan izler taşıyordu. THKO’nun bu tür görüşlerinden tamamen arınmamış olmasına rağmen broşürde proletarya partisinin oluşturulması; proletaryanın “ideolojik, fiziki ve örgütsel” öncülüğünün kurulması görüşü net biçimde ortaya konuyordu. Zaten bu çelişkinin kısa sürede farkına varan Teslim Töre ve arkadaşları broşürdeki bu yanlışlıkları, hapisten çıkan ve “sosyal emperyalizm” tezini savunan grupla yaptıkları ilk görüşmelerde bizzat kendileri düzeltmişlerdi.

– “Mücadelede Birlik” broşürünün Türkiye’nin ekonomik sosyal yapısı hakkındaki tahlilleri onun programatik yapısının temelini oluşturur. Bu tahlillerde egemen üretim biçiminin kapitalizm, egemen sınıfın “işbirlikçi tekelci burjuvazi” olduğu; faşizme karşı mücadeleyle emperyalizme ve kapitalizme karşı mücadelenin bütünlük halinde olması gerektiği vurgulanır.

– Broşürün TC devletinin siyasi özüne ilişkin tespiti, bu devletin “gerici burjuva diktatörlüğü” olduğudur. Bu gerici diktatörlük zaman zaman kendisini demokrasi maskesi ile gizlese, biçimsel parlamenter sistemle („siyasi gericilik”) örtülese de özü aynı kalmaktadır. Faşizm bir “devlet sorunu”dur; yani devlete içkindir ve sistemin tehlikeye düştüğü durumlarda askeri darbelerle açık biçim almaktadır. Sivil faşist hareket, devletin açık faşizme başvurmadığı dönemlerde toplumsal muhalefeti bastırmakta polis ve jandarma yanında kullandığı yedek güçtür.

– Broşürün Kürdistan’ın konumu ve statüsüne ilişkin kullandığı kilit kavram „ilhak“ kavramıdır. Broşüre göre Kürdistan TC devleti tarafından zorla ilhak edilmiş bir ülke, Kürt halkı ezilen bir ulustur. Kürdistan’ın ekonomik, sosyal süreçleri ve siyasal kaderi zorla Türkiye ile bütünleştirilmiş; iki halkın ortak devrim süreci oluşmuştur. Kürdistan’ı özgürlüğe götürecek yol Türkiye işçi sınıfı ve emekçi halkıyla birleşik örgütlenme ve birleşik mücadeledir. İşçi sınıfı partisi bünyesinde iki halkın birleşik sınıf örgütlenmesi „özerk örgütlenme“ biçimidir. Kürt halkının kendi kaderini tayin etme hakkı, doğal hakkıdır.

– Broşür gerçekleştirilecek devrimi anti faşist, anti tekelci, anti emperyalist „Demokratik Halk Devrimi“ olarak formüle eder. Milli Demokratik Devrim tezi aşılmıştır.

– Broşürün ilk halinde devrimin temel gücünün köylülük, temel alanın kırsal kesimler olarak belirlendiğini ama bunun kısa sürede aşıldığını yukarda belirttik. Yoksul köylülük temel müteffik, orta ve küçük köylüler yedek müttefik olarak belirlenmiştir. Devrimin temel ve öncü gücü kent ve kır proletaryasıdır. Devrimin örgütlenme merkezleri kırlar değil, sanayi proletaryası merkezleridir. Poletaryanın öncü müfrezesi proletarya partisidir. Önümüzdeki acil görev „parti oluşum mücadelesi“ yürütmek; proletarya partisinin örgütsel, ideolojik, programatik temellerini atmaktır.

– Proletarya partisi ve diğer sınıf örgütleri burjuvaziden ve öteki sınıf ve tabakalardan her bakımdan bağımsız olmalı; „bağımsız sınıf politikası“ yürütmelidir. Proletarya partisi illegal örgütlenmeli; parti örgütlenmesinde illegaliteyi temel almalı; bolşevik parti modelinde örgütlenmelidir. THKO’nun bize bıraktığı devrimci miras bağımsız sınıf politikası, zora dayalı devrim ve illegal örgütlenme ilkesidir.

– THKO’nun miras bıraktığı „zora dayalı devrim“ ilkesi ve „devrimci zor“ bir öncü grubun veya partinin uygulayacağı „öncü savaşı“ biçiminde değil; proletaryanın ve emekçi halkın kitlesel devrimci zoru olarak anlaşılmalıdır. Burjuva düzenini yıkacak devrim bir halk ayaklanması biçimini aldığı taktirde başarılı olacaktır.
Temel noktalarını verdiğimiz Mücadelede Birlik Broşürü daha sonraki aşamalarda ayrıntılarıyla derinleştirildi, daha açık biçimde formüle edildi. Şadi Doğan imzasıyla ya da imzasız „Leninist Yol – Sovyet Sosyal Emperyalizmi Tezi Sosyal Şövenlerin Tezidir“ (1976), „Demokratik Devrimde İki Ayrı Sınıfsal İktidar“ (1979), „Faşizm ve Seçimler Üzerine“ (1979, Emeğin Birliği imzasıyla), „İŞÇİ BİRLİĞİ, Proletarya Partisinin Program Taslağı“ (1978), „Finans Kapital ve İşbirlikçi Tekelcilik“, „Faşizm ve Faşizme Karşı Mücadele“, „Ulusal Sorun ve Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı“ gibi önce illegal sonra yasal olarak basılan kitap ve broşürlerle yoğun bir ideolojik netleşme dönemi yaşandı. 1980 Nisan‘ında yapılan birinci kongrede kabul edilen TKEP program ve tüzüğü bu çalışmaların özlü ifadesi oldu.

Diğer Başlıklar

19 Mayıs 1994 ‘Çîyayê Bêzar’ Katliamı! Samet Erdoğdu

19 Mayıs 1994 ‘Çîyayê Bêzar’ Katliamı Biz doğum kayıtları olmayan bir halkın çocuklarıyız. Nüfus kayıtlarımızdaki …

MEHMET ELMAS VE HÜSEYİN ELMAS’IN HATIRASINA! Samet Erdogdu

MEHMET ELMAS VE HÜSEYİN ELMAS’IN HATIRASINA Bugün Mehmet Elmas’ın (1956, Doğanşehir, Çığlık Köyü – 22 …

KÜRDİSTAN’DA ENTEGRE SÖMÜRGECİLİK!

Kürdistan, Sarı hocanın tabiriyle ‘’devletler arası sömürge’’dir. Kastedilen devletler Türk, Fars ve iki Arap devleti …

ULUSLARARASI DURUMUN BAZI YÖNLERİNE DAİR

Bu yazı Kasım 2019’da yazıldı. Petrol başlığı altındaki alıntılarla, Brzezinki’nin kitabındaki pasajlar sonradan eklendi. “Durum„ …