Cuma , 24 Mart 2023
Home / Kürdistan / KNK TOPLANTISI

KNK TOPLANTISI

KOMBUNA ŞÉWİRA NETEWEYİ – MİLLİ İSTİŞARE TOPLANTISI

23 Ekim Cumartesi, Saat 10:00. Brüksel’in kenar semtlerinden birinde Kongreya Neteweyi ya Kurdistané (KNK) tarafindan düzenlenen Ulusal Danışma Toplantısı başlıyor. Salonda 150 civarında katılımcı yerlerini alıyor. Sahnenin sağında konuşmacılar için bir kürsü ve ortada divan masası var. Sahnenin arka duvarlarını kapatan paravana Kürdistan Ulusal bayrağı, KNK flaması ve KONGRA – GEL flaması asılı. Divan masası da Kürdistan bayrağıyla kaplanmış. Sahnenin sağ tarafındaki bir ekrandan Kürt ulusal taleplerini yansıtan sloganlar, cümleler sırayla geçit yapıyor.
Toplantıya Kürdistan’ın dört parçasından çeşitli Kürt siyasal parti, örgüt ve kurumlarının Avrupa’daki temsilcileriyle; diasporada yaşayan tanınmış Kürt şahsiyetleri katılıyor. Toplantı Pazar akşamı sona erecek. Toplantı dili Kürtçe. Konuşmacılar görüşlerini Kürtçe’nin Kurmanci, Sorani, Gorani ve Dımıli lehçelerinden biriyle dile getirebilecekler.
Kürsüye Zübeyr Aydar çıkıyor. Konukları selamlayıp, ”hoşgeldiniz” dedikten sonra herkesi Kürdistan Şehitleri için 1 dakikalık saygı duruşuna davet ediyor. Fonda Kürdistan milli marşı Ey Réqip’in çaldığı saygı duruşu yapıldıktan sonra Zübeyr Aydar Divan başkanı ve üyelerini davet ediyor. Divan, başkanıyla beraber 5 kişiden müteşekkil. Divan başkanı ve divan üyelerinden biri kadın, üç üye ise erkek.
Divan başkanı, kendisi ve arkadaşları adına konukları selamladıktan sonra toplantının amacını, gündemini ve işleyiş düzenini açıklıyor. Daha sonra gündem üzerine görüş bildirmek isteyen konukları davet ediyor. Konuşmak isteyenler isimlerini yazdırıp sırayla kürsüye çıkıyorlar. Konuşmalar 5’er dakikayla sınırlı.
Doğu Kürdistan (İran) ve Güneybatı Kürdistan’dan (Suriye) olan konuşmacıların Kürdistan’ın bütün parçaları hakkında fikir belirttikleri ve bilgi sahibi oldukları gözlerden kaçmazken; Kuzey Kürdistan (Türkiye) ve Güney Kürdistan (Federal Kürt Devleti) kökenli konuşmacıların daha fazla kendi bölgeleri üzerinde durdukları gözleniyor. Ancak bütün konuşmacılar dört parçadan Kürtlerin birliği ve dayanışması, Kürtler arasında geçmişte yaşanan kardeş kavgalarına meydan verilmemesi, Kürdistan’ın tek ve bütün bir ülke, Kürt ulusunun tek ulus ve düşmanlarının ortak olduğu, Kürt ulusunun düşmanlarının kendi aralarındaki tüm çelişkilere rağmen Kürt sorununda daima müşterek davrandıkları; bu nedenle Kürtlerin de ortak düşmanlara karşı ortak davranması gerektiği; hem tek tek parçalardaki kazanımların korunması hem de tüm Kürtlerin müşterek çıkarlarının gözetilmesi gerektiği üzerinde duruyor. Parti, grup veya bölge çıkarlarının Kürt ulusunun müşterek çıkarları ve birliği üstünde tutulmaması dileği seslendiriliyor.
Ulusal Birlik vurgusu toplantıdaki tüm konuşmacıların ortak noktasını oluşturuyor. Hangi partiden olurlarsa olsunlar Kürdistan şehitlerinin tüm ulusun şehitleri, mücadelenin kazanımlarının ulusun kazanımı, kayıpların ve zararların ulusun kayıpları ve zararları olduğu dile getiriliyor. Konuşmacılar Kürt ulusunun bütün parçalarındaki halklarının birlik içinde güçlü olacaklarını, saygı göreceklerini, hesaba katılacaklarını, seslerini dinletebileceklerini ve kendilerine dostlar kazanabileceklerini söylüyor. Kimi konuşmacılar Güney Kürdistan’da bütün Kürdistan parçalarını temsil eden bir ulusal kongre veya konferansın daha fazla ertelenmemesi ve İlham Aliyev’in Dünya Azeri Kongresi’nin toplanmasına öncülük ettiği gibi, Güney Kürdistan’ın da buna öncülük etmesi gerektiğini belirtiyor.
Toplantıya katılanların beşte birini oluşturan kadınlardan pek çoğu söz alıp kürsüde Kürt kadınının ulusal özgürlük ve ulusal birlik özlemini seslendiriyor. Toplam konuşmacıların yaklaşık üçte birini kadınlar oluşturuyor. Konuşmacı kadınlar Kürt kadınının siyasal, kültürel, entellektüel bakımdan yüksek bir düzeye eriştiğini kanıtlıyor. Kadın konuşmacılar Kürt ulusunun sorunları üzerinde olduğu kadar Kürt kadınının sorunları üzerinde de görüş bildiriyor.
Değişik ideolojik, dinsel, felsefik görüşlerden ve politik parti ve gruplardan konuşmacıların dile getirdikleri birbirinden farklı görüşler herkes tarafından saygı, hoşgörü ve anlayışla izleniyor; itirazlar ve eleştiriler olgun, seviyeli bir üslupla dile getiriliyor. Konuşmalar dikkatle dinleniyor. Dört parçadan Diaspora Kürtleri karşılıklı saygı içerisinde demokratik bir tartışma ve görüş – alışverişi gerçekleştiriyor. Kürdistanı ilhak edip ezen devletlerin parlamentolarında görmeye alışkın olduğumuz itiş kakışların, hırlaşma ve dalaşmaların hiçbirine rastlanmıyor. Tüm konuşmacılar görüşlerini serbestçe dile getiriyor. Dileyen herkes, birden fazla konuşma imkanına sahip. Söz hakkı belli kişilerle veya parti ve gruplarla sınırlandırılmış değil. Divan başkanı ve divan üyeleri oturumları memnuniyet verici bir yaklaşımla yönetiyor.
Toplantı, Kürt entellektüel birikimini temsil eden çok sayıda insanın noksanlığı olmasına rağmen, konuşmacıların tarih perspektifi, Kürdistan’daki, Kürdistan’ı boyunduruk altında tutan devletlerdkie, Ortadoğu ve Kafkasya coğrafyasındaki ve dünyadaki güncel gelişmelere duyarlılığı, analiz gücü ve çözüm önerileri getirme ve düşünsel üretim yetenekleri bakımından sevindirici bir düzeyde olduklarını; Kürt bilincinin yüksek bir aşama yaptığını yansıtıyor.
Kürdistan’ın Doğu, Güney ve Güneybatı parçalarındaki Kürt konuşmacıların Kürtçeye hakimiyetleri ve düşüncelerini rahat ve akıcı bir dille ifade ettikleri dikkatten kaçmıyor. Ama farklı lehçeler arasındaki iletişimin daha verimli olması ve kolaylaştırılması için Kürt dili üzerinde ciddi akademik çalışmaların, dil öğretmenleri yetiştirilmesinin ve kitlesel eğitim seferberliğinin güncel bir görev olarak ortada durduğu görülüyor.
Salondaki katılımcılar ağırlıkla Güneybatı Kürdistan ve Doğu Kürdistanlılar. Kürdistan’ın bu iki parçasındaki ve eski SSCB topraklarındaki Kürtlerin Kuzey Kürdistan’daki mücadeleye adeta kendi parçalarındaki ulusal mücadele kadar değer ve önem verdikleri toplantıya netçe yansıyor. Bu, Kürdistan’ın en büyük parçasındaki mücadelenin tüm Kürtler bakımından ne kadar büyük bir anlam taşıdığını ortaya koyuyor. Bu parçalardan gelen Kürt konuşmacıların Kuzey Kürdistan’ı adeta ”iç mesele”leri gibi gördükleri anlaşılıyor.
4 parçadan konuşmacıların Türk emperyalizminin bölgesel niyetleri ve hesaplarını dikkatle izledikleri görülüyor; pekçok konuşmacı Türk devlet ve hükümet yöneticilerinin ılımlı islam bayrağıyla yeni osmanlıcılık peşinde (önce Kürt ulusal mücadelesini ezerek) bölgede hegemonya kurmaya heveslendiklerini dile getiriyor ve bu bakımdan Amerikan emperyalizmi ile çıkar ortaklığına ve işbirliğine dikkat çekiyor.
Toplantıya Kuzey Kürdistanlı partilerden PKK, PİK, KDP – Bakur ve KKP dışındaki siyasal parti ve grupların katılmaması bir eksiklik olarak göze çarpıyor. Bunun nedenini sorduğumuz KNK yetkilileri herkesi davet ettiklerini, herkesin katılımına özen ve çaba gösterdiklerini, önem ve değer verdiklerini ifade ediyorlar.
Toplantıda Kürdistan’da yaşayan ulusal azınlıklardan Asurilerin mevcudiyeti ve görüşlerini kürsüde dile getirmeleri memnuniyet yaratıyor.
Güney Kürtlerinden bazı konuşmacıların sorunlara daha çok Federe Devletin ve Federal Hükümetin çıkarları, ilişkileri ve sorunlarından hareketle yaklaşıp; daha çok Güney’i esas almalarına rağmen pek çok Güneyli’nin Güney’deki kazanımların korunması için de Kürdistan’ın diğer parçalarındaki mücadelenin başarılı olması ve diğer parçalarla diyalog, birlik, uyum ve dayanışma içinde bulunmaları gerektiğinin farkında oldukları ve müşterek bir stratejik bakışın ve Kürt ulusal aklının gereği ve önemini kavradıkları görülüyor.
Kürtlerin, her medeni ulus gibi bir takım vazgeçilmez ve devredilemez ulusal haklara sahip olduğu; bu hakları tanıyan her barışçı girişime dostluk eli uzatmaktan kaçınmayacakları; ama haklarını elde etmek için silaha ve zora başvurmaktan da çekinmeyecekleri; bu bakımdan özgürlük uğruna savaşa da barışa da hazır oldukları birçok konuşmacı tarafından dile getiriliyor. Özgür ve Demokratik Kürdistan talebi en çok dile getirilen taleplerden biri oluyor.
Toplantı bu tür toplantı ve etkinliklerin daha da geliştirilerek sık sık yapılması gerektiğini ortaya koyuyor.
Toplantıya üst düzeyde katılarak bu etkinliğe verdiği önemi ve değeri gösteren KKP heyeti İstişare Toplantısı’nın Cumartesi günkü tüm toplantılarını ve Pazar günkü oturumlarının sadece öğleden önceki bölümlerini izlemekle yetiniyor; ama konuşma kürsüsünde söz hakkı kullanmamasına rağmen toplantı aralarında ve istirahatlerde KNK ve KONGRA – GEL yetkilileriyle görüşmeler yaparak güncel duruma ve gelecek döneme dair bilgi ve görüş alışverişinde bulunuyor. Görüşmelerin sıcak, samimi ve dostça bir hava içerisinde gerçekleşmesi memnuniyet yaratıyor.

[ARALIK 2013]

Diğer Başlıklar

EMEK VE KAZANIMLARIN BOYUTU,BASKILARIN BOYUTUNU GETİRDİ! Mukaddes ALATAŞ

EMEK VE KAZANIMLARIN BOYUTU ,  BASKILARIN BOYUTUNU GETİRDİ., 2016 yılında tüm Kürt illerine uygulanan ve …

YİNE YETMEZ AMA EVET Mİ? Samet ERDOĞDU

YİNE YETMEZ AMA EVET Mİ? Tayyip ve şürekasını bugünkü konuma getiren dönemeç noktalarından biri 2010 …

SİYASİ MÜHENDİSLİK OPERASYONLARININ YENİ AKTÖRÜ AKŞENER’DİR…! Mahmut KOVAN

SİYASİ MÜHENDİSLİK OPERASYONLARININ YENİ AKTÖRÜ AKŞENER’DİR…! Mahmut  KOVAN Türkiye‘nin tarihi, siyasi mühendislik operasyonlarıyla doludur.  Bu …

DEPREMİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ VE SORUMLULUKLARIMIZ! Hamit BALDEMİR

DEPREMİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ VE SORUMLULUKLARIMIZ! Kürdistan ve Türkiye`de büyük bir deprem felaketi gerçekleşti. Ve bu deprem …