Cuma , 2 Haziran 2023
Home / Gençlik / HOŞ GELDİN XETA SOR!

HOŞ GELDİN XETA SOR!

Kuzey Kürdistan Komünistleri örgütlü mücadeleyi devrimci demokratik zeminlerde sürdürmek için siyasal alanda XETA SOR adı altında daha geniş kitlelere ulaşmak için yeni bir oluşuma gidiyor. XETA SOR devrimci kamuoyuna kuruluş gerekçelerini açıkladı. XETA SOR fecabook sayfasındaki bu açıklamayı paylaşıyorum…

DENGE KÜRDISTAN EDİTİRORU

HOŞ GELDİN XETA SOR!

Paris komünün üzerinde 150 yıl, Büyük Ekim Devriminin üzerinde 104 yıl geçti. 150 yıldır kendisi için bir sınıf olarak proleteryanın burjuvaziye karşı yürüttüğü mücadele binlerce zafer, yenilgi, yükseliş ve geriye çekiliş dönemlerine sahne oldu. Marx ve Engels in Komünist Manifestoda öngördükleri gibi Kapitalist toplumun egemen sınıfı Burjuvazi toplumsal gelişmenin, özgürlüklerin ve eşitliğin önünü kesmiş, proleteryanın ve ezilenlerin taleplerini kanla bastırarak, egemenliğini sürdürmek için ideolojik manipülasyonun yanında, zor, şiddet ve savaş politikalarını öne çıkarmıştır.

Ekim devrimi ve önderi Lenin ise, Kapitalizm‘in yeni bir evresine, çürüyen kapitalizm evresi olan emperyalizme işaret ediyordu… Üretim araçlarının ve mali sermayenin üzerindeki, dünya çapında tekelleşmiş azınlık bir zümrenin özel mülkiyeti, üretimin ve üretici güçlerin toplumsal karekterine karşıt olarak, bu sistemi yıkacak olan temel çelişkidir… Emperyalist evresinde kapitalist sistem, dünyanın her köşesini denetimi altına almış ve kapitalist pazarı en ücra köşelere kadar yaymıştır. Ama bunu yaparken elinde olmadan kendi mezar kazıcısı olan enternasyonalist proleteryaya; ezilen halkları, anti emperyalist ulusal kurtuluş hareketlerini ve anti faşist hareketleri de yeni müttefikler olarak kazandırmıştır…

2000 li yıllara gelindiğinde çevreci hareketler, bütün sınıflı toplumlar süresince ezilen cinsler, başta kadınlar olmak üzere LGBTİ bireyler, gelecekleri ellerinden alınmış gençlik ve inanç grupları da proleteryanın özgürlük, eşitlik, kardeşlik ve doğrudan demokrasi mücadelesinin birer parçaları olmuşlardır.

Emperyalist kapitalist sistem, sahip olduğu devasa askeri ve ekonomik gücünü kullanarak gerçekleştirdiği karşı devrimlerle 70 yıllık sosyalist sitemi yenilgiye uğratıp, zaferini ilanetmesinin üzerinden henüz 30 yıl geçmiş olmasına rağmen, her açıdan çürümenin, çıkışsızlığın ve çözümsüzlüğün dip noktasını yaşıyor.
Sömürgeleştirip egemenliği altına aldığı, Doğu Avrupa ve Balkanlar‘ın 2. Paylaşım savaşı sonrası kapitalist sistemden kopmuş olan ülkelerinin kapitalist pazara yeniden entegre olmaları, kapitalist sermaye için yeni yayılma alanları ve olanakları açtı, fakat bu olanaklar hızlı bir şekilde sınıra dayanıp, tükenmiştir.
Diğer taraftan, Rusya ve Çin‘in çökertilerek sömürgeleştirilmesi başarılamadı. Çin ile Rusya ekonomik ve askeri açıdan büyüyüp Dünya pazarından pay isteyen yeni rakipler olarak sahneye çıktılar.
Egemen sistem içine düştüğü krizden çıkış için tek çözüm olarak savaş ve yağma politikalarına ihtiyaç duyuyor. Bu ihtiyacın sonucu olarak, taşeronlar kullanarak bölgesel savaşları dünyanın her yerine yayıp, krizini hafifletmeye ve ömürünü uzatma çalışıyor.
Savaş ve krizin en yoğun yaşandığı bölgelerin başında kuşkusuz ki Ortadoğu ve Kürdistan geliyor. Dört parçaya bölünerek, uluslararası bir sömürge yapılan ülkemiz Kürdistan halkları, bütün bir emperyalizmin tarihi boyunca acıların, katliamlamların, soykırımların, yokluğun, yoksulluğun ve tehçirin en ağırını yaşadı, yaşamaya devam ediyor.

Kapitalist-Emperyalist sisteme yapılan tüm liberal ve uzlaşmacı güzelleme teorilerin tersine, en son Covid pandemisi sürecinde de ispatlandığı gibi, sistemin çözüm üretme, insanlığa güvenli bir gelecek sunma yetenekleri kalmamıştır. Egemenlerin bu çıkışsızlığı görerek, kendiliğinden iyi niyetli değişiklikler yapacağına dair iyimser beklentiler, Haziran 2021 de toplanan G7, ABD-AB ve NATO zirvelerinde de görüldüğü gibi, boş beklentilerdir. Dünyada 6 milyar üzerinde yoksul insan aşı olanaklarından mahrum kalmıştır. Yoksul ülkelerin, Patent ve lisans haklarının kaldırılması talebi dünyanın efendilerince kabul edilmedi. Kapitalistler için kar etmek, her zaman insan yaşamından daha öncelikli idi, öyle olmaya da devam ediyor. İşte tamda bu dönemde Xeta Sor politik areneda yerini alıyor!

Neden Xeta Sor?

XETA SOR‘un Türkçe anlamı Kızıl Hat tır.Bizim için vazgeçilmez olan çokça kırmızı çizginin birleştiği bir durumun ifadesidir Xeta Sor!
Nedir bizim vazgeçilmez kırmızı çizgilerimiz?

-Paris Komünü ve Ekim devriminin kanıtladığı gibi, Kapitalist devleti parçlamadan, üretim araçlarını toplusallaştırmadan, yani politik devrim sosyal bir devrimle tamamlanmadan bu düzen reformlarla düzeltilemez. Kapitalist sistemi bir devrimle yıkmak ve Sosyalizmi inşa etmek,

-Kürdistan uluslar arası sömürge bir ülkedir. Bağımsız, demokratik ve sosyalist bir Kürdistan,Başta Türk ve İran devletleri olmak üzere, sömürgecilerin ulusal güçlerimiz arasında çatışma çıkarma amaçlı provakasyonları malumumuzdur. Daha öncede halkımıza çok acılar yaşatan Bıra Kuji/Kardeş Katli‘ne hayır demek,
-Kadınların cins olarak, erkek egemen sistem tarafından baskı ve şiddete maaruz kalma hali sürdürülemez, kabul edilemez! Kadınların her alanda eşit ve özgür yaşam gibi doğal haklarına kavuşması için, yarına ertelemeden bugünden mücadele etmek,

-Kapitalizm ve sömürgecilik kar uğruna doğal kaynakları hoyratça yağmalıyor. Özelde ülkemiz Kürdistan, genelde bölge ve dünyamız ekolojik bir felaketle karşı karşıyadır. Doğanın yağmalanmasına karşı ve içinde insan türününde olduğu bütün bir evreni korumak için mücadele etmek,

-LGBTİ bireylerin kendi yaşamları ve cinsel tercihleri üzerine özgür karar vermeleri vaz geçilmez temel insan hakkıdır. Bu haklarını kullanmak istemelerinden dolayı ayrımcılığa uğramaları, aşağılanmaları ve şiddete maruz kalmaları bizim için kabul edilemez,

-Gençlik gelecektir! Gençliğin geleceğinin kapitalist kar uğruna karartılmasına, özgür bireyler yerinesistemin ihtiyaç duyduğu işgücünü karşılayacak şekilde robot insanlar olarak yetiştirilmesi,

-İnsanların din, dil, ırk ve renklerinden dolayı dışlanmaları, saldırılara uğramaları faşizm ve ırkçılıktır. İnsanın insan tarafından köleleştirilmesini, sömürü ve baskıyı meşruhlaştıran ırkçılık ve faşizme karşı olmak,

-İşçi ve emekçilerin, ulusal burjuvazi ve uluslararası tekellerin çıkarları doğrultusunda birbirilerine düşmalaştırılıp savaştırılmasına tavizsiz karşıyız ve her türlü emperyalist, haksız savaşı ret ediyoruz. Bu anlamda uluslararası proleteryanın öncülüğünde, halkların gönüllü ve eşit kardeşliğini esas alan, enternasyonalist dayanışmayı yükseltmek…

Bütün bu yukarıda sıraladıklarımız ilkeleri, hedefleri ve olguları
vazgeçilmez KIRMIZI ÇİZGİ olarak gören, Avrupa‘nın çeşitli ülkelerinde yaşayan biz, Kürdistan lı devrimci, demokrat kadınlar ve erkekler; uzun zamandan beridir yürüttüğümüz sohbet, tartışma ve yaptığımız analizler sonucunda yukarıda sıraladığımız kırmızı çizgilerimiz‘in bir bileşkesi olara Xeta SOR‘u, Haziran 2021 de kurmaya karar verdik.

XETA SOR, Kürdistan ve Türkiye den göç etmek zorunda bırakılan ve Avrupada yaşayan demokrat, devrimci, çevreci, anti faşist, anti emperyalist, feminist ve LGBTİ bireylerin içerisinde yer alıp mücadele edeceği, taban demokrasisini esas alan bir platform olacaktır.

XETA SOR Yaşadığımız ülkelerde, bizlerle aynı hedefler doğrultusunda mücadele eden ve faaliyetler yürüten bütün ilerici kurum, kişi ve örgütlerle enternasyonalist temelde ilişkiler kurmak ve taleplerimiz uğruna mücadelemizi ortaklaştırmanın bir aracı olacaktır.

XETA SOR, ülkemiz Kürdistan‘ın özgürlüğü için dünyanın neresinde olursa olsun yürütülen en ufak mücadele ve çaba ile dayanışma içerisinde olacaktır.
XETA SOR, uzun erimli hedef olarak; özgür, demokratik ve sosyalist bir Kürdistan için mücadeleyi temel alır, ama Kürdistan halklarımızın yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan kısa vadeli kazanımlar ve reformlar için mücadele yürütmeyi de ret etmez.
Bu çerçevede; Kürdistani bütün yurtsever güçlerle eşit, dostluk temelinde ve birlikte mücadele yürütme çabası içinde olacaktır.
XETA SOR, Kürdistan yurtsever güçleri arasındaki birliği acil görev olarak görür ve Ulusal birliğin oluşturulması için her tür çabayı ve özveride bulunmayı tahhüt eder. Ulusal birliğin sağlanması için çalışan herkesle birlikte çalışmayı kendisine görev sayar.
XETA SOR‘a katıl, destek ol, omuz ver!

XETA SOR Yürütme Kollektifi Temmuz 2021

Diğer Başlıklar

NUH GELSİN DE TUFAN GÖRSÜN-4- Remzi BİLGET

NUH GELSİN DE TUFAN GÖRSÜN Ölüyoruz Birer Birer…! Sabah olmuyor. Dönüyor, kıvranıyoruz fırıldak misali. Geceyi …

TOPLUMSAL GERҪEKҪİLİK VE DEVRİMCİ DURUŞ! Hamit BALDEMİR

TOPLUMSAL GERҪEKҪİLİK VE DEVRİMCİ DURUŞ! Devrim, bir toplumsal alt-üst oluştur. Eski toplumsal sistemi yıkmak ve …

NUH GELSİN DE TUFAN GÖRSÜN!-3- Remzi BİLGET

NUH GELSİN DE TUFAN GÖRSÜN! Bitmeyen Gün… İşte yeniden enkaz başındayız. Toplanmış depremin çemberinden geçenler. …

NUH GELSİN DE TUFAN GÖRSÜN! -2- Remzi BİLGET

NUH GELSİN DE TUFAN GÖRSÜN! -2- Remzi BİLGET Bitmeyen Gün…  Yaşamak güzel şey be kardeşim, …