Pazartesi , 27 Mart 2023
Home / Güncel / KKP Tüzüğü 2019

KKP Tüzüğü 2019

KKP Tüzüğü 2019

Madde I

a) Partinin ismi:
Partîya Komûnîst a Kurdistan (KKP).

b) KKP’nin yakın amacı:
Ülkemizde sömürgeci Türk egemenliğine son vermek; proletaryanın iktidarını gerçekleştirip kapitalizmi yok ederek burjuva özel mülkiyetin olmadığı sınıfsız ve sömürüsüz sosyalist sistemi kurmaktır.
Sosyalizm komünist sisteme gidiş yolu üzerinde ara geçiş dönemidir.

c) KKP’nin nihai amacı:
Sınıf, cins, ırk, ulus gibi eşitsizliklerin ortadan kaldırıldığı; doğayla uyumlu bir yaşamın gerçekleştirildiği; devletin sönümlenerek yerini toplumun doğal kollektif idaresine bıraktığı; herkesten yeteneğine göre / herkese ihtiyacına göre ilkesinin uygulandığı komünist toplum düzenidir.

d) KKP’nin siyasi niteliği:
* KKP marksist-leninist bir partidir. Proletarya diktatörlüğünü savunur. Sömürgecilik koşullarında gizli örgütlenir; mücadelesini açık yürütür. Programını ve politikalarını hayata geçirmek için koşullara uygun düşen tüm örgüt araç ve biçimlerini yaratır; mücadele yol, yöntem ve taktiklerini kullanır.
* KKP enternasyonalisttir, uluslararası komünist ve devrimci hareketin bir ögesidir; marxizm – leninizmin evrensel ilkelerini ve dünya devrimci mücadelelerinin deneyimlerini rehber alır; marksizm – leninizme saldıran her türlü oportünist, revizyonist sapma görüşe karşı tavizsiz ideolojik mücadele yürütür.
* KKP TC’nin sömürgeci düzen ve yasalarına ve her türlü burjuva akım, kurum ve örgütlerine karşı ekonomik, politik, örgütsel ve ideolojik bağımsızlığını titizlikle korur.
* KKP öteki devrimci ve demokratik örgüt ve partilerle hak eşitliği ve dostluk ilişkileri temelinde eylem birliği yapar.

e) KKP Bayrağı:

[Bayrağın biçiminde niteliksel değişiklik yapılmayacak. Kızıl zemin, sarı yıldız ve üzerindeki orak – çekiç figürü temel alınacak. Teknik konular Merkez Komitesi‘nin yetkisine bırakıldığından; ebatlar, renk tonları, orak – çekicin rengi konularını MK Belirleyecek.]

Madde II
Parti Üyeliği

1- Üyelik Tanımı
* 16 yaşını bitiren, parti program ve tüzüğünü kabul eden, partiye düzenli maddi katkıda bulunan ve parti örgütlerinden herhangi birisinde fiilen çalışan herkes KKP üyesi olabilir.
* KKP üyeleri kendi organlarının ve üst organların kararlarına uymakla yükümlüdürler.
* KKP üyeleri partinin amaç ve niteliklerine uygun biçimde yaşamalıdırlar.
* KKP üyeleri amaçları partimize karşıt partilere üye olamazlar; herhangi bir parti ve topluluğa üye olabilmek için yetkili organları bilgilendirmeli ve onayını almalıdırlar.
* KKP üyeleri partinin örgüt işleri ve iç işleyişi konusunda tam bir suskunluk içinde olmalıdırlar.
Bu koşullara uymayan kimse parti üyesi olamaz, ya da üyelikten çıkarılır.

2- Üyeliğe kabul ve üyelikten düşme:
KKP üyeleri, ilişkide oldukları parti organı tarafından üçte iki oy çokluğuyla aday üyeliğe kabul edilirler. KKP’nin program ve tüzüğünü özümsemek ve üyeliğe hazırlanmak için en fazla bir yıl aday üyelik sürecinden geçerler. Aday üyeler toplantılara ve bütün parti faaliyetlerine katılırlar. Partiye karşı sorumludurlar. Aidat öderler. Söz hakları bakımından üyelerle eşittirler. Karar veya seçim aşamalarında oy kullanamazlar. Organ sekreteri ve kongre delegesi olamazlar.
Parti üyeliğine alınma kararları bir ay içerisinde üst organlara bildirilir; üç ay içerisinde karara bağlanır. Üst organların kararına itiraz süreleri üç aydır. İtiraz gerekçelendirilmek zorundadır. İtiraz hakkında itirazı yapan örgüt kademesinin disiplin kurulu karar verir. İtiraz süresi dolduğunda, üyelik geçerlilik kazanır. Kayıt- kabul işlemi ret edilen üye, karara ilgili disiplin kurulu nezdinde itiraz etme hakkına sahiptir. Mahalli disiplin kurulunun kararı kesindir.
Parti üyeliği istifa, ihraç, kayıt silme ve ölüm hallerinde sona erer. Parti üyeliği sona eren kişi parti varlıkları üzerinde hak iddia edemez. Parti üyelik kimliği, arşiv belgeleri, bağış ve aidat fişleri ve diğer parti demirbaşları yetkili birime teslim edilir.
Kayıt silme yetkili parti kademesince kararlaştırılır ve uygulanır. Uyarılmasına rağmen ve mazeretsiz olarak altı ay partiye maddi katkıda bulunmayan ve parti etkinliklerine katılmayanın üyelik kaydı silinir. Kayıt silme işlemi yapılacağı en az iki hafta önceden ilgilisine bildirilir. Kaydı silinen üye aksattığı görevlerini bir ay içerisinde yerine getirirse veya kayıt silme kararı ertelenirse, düşürülme geçersiz sayılır.

Kayıt silme işlemi, gerekçesiyle birlikte bir üst organa derhal bildirilir.

3 – Parti üyelerinin hakları:
Bütün üyeler aynı haklara sahiptir.
Bu haklar şunlardır:
* Parti politikalarının ve kararlarının oluşum sürecine katılmak;
* Parti kararlarını, kurullarını ve yöneticilerini resmi parti ortamlarında eleştirmek;
* Tüm politik sorunlar hakkındaki görüş ve düşüncelerini bütün parti platformlarında, parti yayınlarında dile getirmek; bunları alınmış kararların uygulanmasını engellemeyecek, deşifrasyona yol açmayacak, parti işleyişini zedelemeyecek ve üyelerini yıpratmayacak tarzda kamuoyu önünde açıkça savunmak;
* Tek başına veya diğer üyelerle birlikte politik duruşlar ve öneriler geliştirmek; alternatif politikalar üretmek ve demokrasi kuralları içerisinde çoğunluk olmak için çalışmak;
* Profesyonel eleman görevlendirmelerinde söz ve itiraz hakkına sahip olmak;
* Her kademedeki parti yöneticilerinin ve kongre delegelerinin seçiminde seçme hakkını kullanmak;
* İki yıl kesintisiz parti üyeliği koşuluyla her kademede parti yönetimine, kongre delegeliğine, kongre divanına seçilebilmek. Partinin yeni örgüt kurduğu yerlerde bu kural uygulanmaz;
* Kendisiyle ilgili konuların görüşüldüğü toplantılara katılma ve kendisini savunma hakkına sahip olmak;
* Merkez Komitesi de dahil tüm üst organlara soru, istek, duyuru ve önerilerini iletmek ve üç ay içinde yanıt almak;
* Partinin alınmış kararları ve yürüttüğü çalışmaları, tartışmaya ve karar vermeye çağrıldığı konular ve bitmiş tartışmaların sonuçları hakkında zamanında, yeterli ve nesnel bilgi edinmek ve hesap sormak;
* Kendisinin ve partinin saygınlığını zedeleyecek, kamuoyunda açıkça savunulamayacak ve bireysel güç, kapasite ve imkanlarını aşan davranış ve eylemlere zorlanmayı reddetmek;
* Çalışmalarında KKP program ve tüzüğünün ruhuna ve alınmış kararlara ters olmayacak tarzda bireysel insiyatif kullanmak;
* KKP tüzüğünde belirtilmiş disiplin cezaları dışında bir cezaya çarptırılmamak;
* Üyelik yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanan üye kendi isteği ile aday üye ya da sempatizan konumuna indirilebilir. 1 sene içinde üyeliğe bıraktığı yerden devam etmeyi talep edebilir;
* Özgürce partiden ayrılmak. (Partiden ayrılan üye partinin koyduğu güvenlik sınırlamalarına en az altı ay uymak zorundadır.)

4- KKP üyelerinin yükümlülükleri:

Bütün üyeler aynı görev ve yükümlülüklere sahiptir.
Bunlar şunlardır:
* Parti program ve tüzüğünü, kararlarını ve politikalarını kavramak ve uygulamak; parti disiplinine, gizlilik kurallarına ve örgüt ilkelerine uymak;
* Siyasi polise, provokatörlere ve KKP’ye düşman güçlere karşı uyanık olmak ve örgütsel sırları her şart altında korumak;
* Herhangi bir parti örgütüne bağlı çalışmak;
* Marksist – Leninist teorik donanımını sürekli geliştirmek; burjuva ideolojisine, ırkçı ve faşist düşüncelere ve irticai anlayışlara karşı mücadele etmek;
* Parti yayınlarını okumak ve dağıtmak;
* Parti ile kitleler arasında bağ kurmaya, yeni taraftarlar ve üyeler kazanmaya çalışmak;
* İşçi ve emekçiler arasında enternasyonal anlayışı ve devrimci yurtseverliği yaymaya çalışmak;
* İşçilerin ve çalışanların meslek örgütlerinde veya diğer kitlesel örgütlerde yer almak; bu örgütlerin özerkliğine, bağımsızlığına, niteliklerine saygı göstermek;
* Parti birliğini gözetmek, partiye ve halka karşı dürüst olmak, eleştirilere saygı göstermek, hata ve eksiklikleri için özeleştiri yapmaktan kaçınmamak;
* Oturduğu veya çalıştığı yeri değiştiğinde bağlı olduğu parti örgütünü zamanında bilgilendirmek; gittiği yerin parti örgütüne bağlanmak;
* Bağlı olduğu organdan hiçbir şeyi gizlememek; çalışmaları konusunda bağlı olduğu organa düzenli rapor vermek;
* Aidatlarını ödemek; partinin mallarını korumak; parlamento ve belediyeler gibi temsili kurumlara seçildiğinde ve sendika ya da işletme yönetimlerinde yer aldığında maaşının zorunlu geçim giderleri dışındaki kısmını partiye aktarmak;
* Partiye ve halka zararlı ve KKP’nin saygınlığını zedeler davranışlarda bulunmamak; partinin adını ve partideki konumunu kötüye kullanmamak; ahlaki değerlere, emeğe saygıya, liyakata ve hak etme ilkelerine uymak;
* Kendisinin ve partinin saygınlığını zedeleyecek, kamuoyunda açıkça savunulamayacak davranış ve eylemlere zorlanmayı anında partiye bildirmek;
* Toplumsal baskı ve sömürüye, kadınlar, çocuklar ve azınlıklar üzerindeki baskı ve ayrımcılığa, ırkçılığa, faşizme, şövenizme, sömürgeciliğe, asimilasyonculuğa ve bunlar gibi ”insanı aşağılanmış, köleleştirilmiş, yalnızlaştırılmış, horlanmış bir yaratık” (Karl Marx) haline getiren her türden davranışlara karşı koymak.

Madde III
Örgüt İşleyişi İlkeleri:

KKP demokratik-merkeziyetçi bir yapıya sahiptir. Partililerin kişisel sorumluluk üstlendiği KKP iç yaşamı kollektif davranış, yoldaşlık, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma, eleştiri ve özeleştiri, açıklık ve güven esaslarına dayanır. Partide demokratik merkeziyetçiliğin gerekleri olarak:

1- Katılım ve Azınlığın Çoğunluğa Uyması
Politikaların ve kararların oluşturulmasında ve denetleme faaliyetlerinde üyelerin en geniş katılımı esas alınır. Kararların oybirliği ile alınamadığı hallerde, azınlık çoğunluğa uyar; alınan kararları uygular ve partinin eylem birliğini bozamaz.

2- Azınlığın çoğunluk olma hakkı
Partide azınlığın çoğunluk olma hakkı vardır. Azınlık çoğunluk olma mücadelesini demokratik merkeziyetçi işleyiş çerçevesinde, partinin iç işleyişini ve disiplinini bozmaksızın sürdürmelidir.

3- Parti içinde kanatlar ve fraksiyonlar
Parti içinde kendi iç disiplinleri ve yapılanmaları olan fraksiyonlar teşkil edilemez.

4- Alt organların üst organ kararlarına uyması
Üst organların kararları alt parti birimleri için bağlayıcıdır, eksiksiz ve zamanında uygulanır. Karara yönelik eleştiriler kararın uygulanmasından sonra gündeme getirilir.

5- Açık Tartışma
* Partide fikir ve eylem birliğini sağlamanın en önemli aracı parti içi açık tartışmadır. Parti sorunlarının parti organları ve üyeleri tarafından serbest tartışılması sınırlandırılamaz.
* Her parti üyesi, açık tartışmanın örgütlü düzenine uymak zorundadır.
* Partinin önemli ve uzun erimli kararları parti üyelerince yeteri kadar tartışıldıktan sonra yönetim organları, konferanslar ve kongreler tarafından belirlenir. Yönetim organları, bunun için gerekli tartışmaları örgütlemek; tasarılar, önergeler ve alternatif karar taslakları üzerinde çalışma yürütmek ve bunları parti örgütüne sunmakla görevlidir.

6- Parti içi referandum
Başka partilerle uzun erimli merkezi ittifak ve cephe çalışmalarında, genel seçimler ve referandumlar gibi önemli siyasal konularda parti içi referandum yoluyla üyelerin genel görüşünü almak esastır. Üyelerin çoğunluğunun eğilimi geçerlidir.

7- Diğer durumlarda açık tartışma
Yukardakilere ek olarak aşağıdaki durumlarda parti içinde genel açık tartışma zorunludur:
* Bölge ve il Komiteleri`nin çoğunluğu tarafından gerekli görülürse…
* Temel politikalarda Merkez Komitesi`nde yeterli çoğunluk sağlanamıyor ise…
* Parti üyelerinin üçte birinin taban örgütleri aracılığı ile talep etmesi durumunda.

8- Hızlı karar
Güncel politik mücadele veya faaliyetlerin gereksinmelerince talep ediliyorsa yürütme organları ve parti konferansları açık genel tartışma olmaksızın karara varma hakkına sahiptirler. Gerekçeler daha sonra kesinlikle sunulmalıdır.

9- Bilimsel tartışmalar sınırlandırılamaz
Alınmış kararlar bilimsel çalışmaları ve tartışmaları engellememelidir.

10- Eleştiri ve Özeleştiri
Eleştiri ve özeleştiri organ toplantılarında veya resmi parti platformlarında yapılır.

11- İnsiyatif ve özerklik
Parti örgütleri, parti politikasına ters düşmemek koşuluyla yerel sorunların çözümünde otonumdurlar. Program – Tüzük, Kongre ve Merkez Komitesi kararlarının sınırları içerisinde insiyatiflerini özgürce kullanırlar.

12- Organ Sekreterleri
Parti organları, sekreterlerini kendileri seçerler.

13- Rutin kararlar salt çoğunlukla alınır
Rutin kararlar salt çoğunluk oyuyla alınır. Oylarda eşitlik halinde kur’a çekilir.

14- Organdan üye çıkarma
Üye çıkarma kararı üçte iki oy çokluğu ile alınır. Çıkarma kararı üst disiplin kuruluna sunulur. Disiplin kurulu kararına kadar üyelik hakkı dondurulur.

15- Raporlar – Genelgeler
Her parti organı bir üst organa düzenli yazılı ya da sözlü rapor verir.
Merkezi organlar genelge, yönerge, bülten ve broşür gibi araçlarla düzenli biçimde partiyi bilgilendirir ve yönlendirir.

16- Geri bildirim
Yönetici organlar alt organların ve üyelerin görüşlerini dikkate alır, deneylerinden yararlanır; sorunlarının çözümlenmesinde yardımcı olur. Raporlarına cevap isteyenlere yazılı cevap verir.

17- Önemli kararlar üçte iki oy çokluğuyla alınır
Tüzük – program değişikliği, başka partilerle birleşme, partinin fesh edilmesi ya da legale çıkması gibi hayati kararlar kongrenin üçte iki oy çokluğu olmaksızın alınamaz.

Madde IV
Genel hükümler:

Aşağıdaki İlkeler Tüm Parti Örgütleri İçin Geçerlidir:
* Parti örgütleri demokratik merkeziyetçi ilkeler esasıyla çalışırlar.
* Parti örgütlerinin ilk kez kurulması ve feshi hakkında bir üst basamağın yönetim kurulu karar verir.
* Yeni kurulan alt parti örgütleri bir yıl içinde kongrelerini yapar.
* Seçilmiş organlar kendi örgütlerine ve üst organa hesap vermekle yükümlüdürler.
* Partinin birleşik eylemini sağlamak için merkeziyetçilik zorunludur. Merkeziyetçilik ilkesi aşağıdan yukarıya demokratik seçim işleyişini zedeleyecek tarzda uygulanamaz.
* Parti organları kollektif yönetim sorumluluğuna sahiptir. Bu, kişisel sorumluluğu ortadan kaldırmaz.
* Parti işleyişinde şeflik, otoriterlik, kişi kayırmacılığı ve tapınmacılık geçersizdir.
* Parti program, tüzük ve kararları, genel olarak parti disiplini bütün üyeler için bağlayıcıdır.
* Parti güvenliğiyle ilgili örgütsel sırlar; güvenlik tehdidi kalktığında MK tarafından kamuoyuyla paylaşılır.
* Parti örgütü kurulamayan alanlardaki tekil üyeler en yakın parti örgütüne bağlanırlar.
* Tüzükle çelişen kararlar geçersizdir. Kongreler dahil, hiç bir parti organı bu tüzüğe aykırı tasarrufta bulunamaz.

Madde V
Partinin Örgütsel Yapısı

KKP’nin her düzeydeki yürütme organları Komite adıyla anılır, en yüksek karar organları Kongre adını taşır. Kongre’nin seçtiği Komite bir sonraki Kongre’ye kadar en yüksek karar, yönetim ve yürütme organıdır.

Partiyi işçi sınıfına bağlayan en temel örgütler hücrelerdir.

1- Parti Örgütünün Temeli: Hücreler
Hücreler fabrika, maden ocağı, atölye gibi işyerlerinde, ordu ve polis teşkilatları içinde, resmi dairelerde, okullarda, yerleşim bölgelerinde, üretim ve sosyal hayatın her alanında oluşturulur. Parti hücreleri en az üç parti üyesinin bulunduğu alanlarda kurulur.
Merkez Komitesi, henüz il veya bölge örgütleri bulunmayan alanlardaki dağınık hücreler arasında koordinasyon kurulları oluşturur. Bu koordinasyon kurulları kendi faaliyet bölgelerinde partiyi içe ve dışa karşı temsil ederler; gerekli politik ve örgütsel önlemleri alırlar.

Temel Örgütlerin Görevleri:
Partinin amaçlarını ve kararlarını gerçekleştirmek için çalışmak; işçiler ve emekçiler arasında düzenli anti sömürgeci ve komünist propaganda – ajitasyon yapmak; partiye yeni üyeler kazanmak; parti yayınlarını dağıtmak; eğitim çalışmaları yapmak; işçilere ve diğer emekçilere proleter sınıf siyasetini kavratmak; sınıf temelinde Kürt devrimci ulusal bilincini yaygınlaştırmak; ulusal haklar uğruna mücadele etmek; çalışanların tüm ekonomik, sosyal ve demokratik hak ve taleplerini savunup kitleleri siyasal mücadeleye çekmek; sosyal, çevresel ve kültürel sorunlarının çözümünde halka rehberlik etmek; tüm bu mücadeleleri devrimci bir kararlılıkla sürdürmek, işçilerin ve emekçilerin öncülüğünü kazanmak.

2- Köy – Mahalle Örgütleri
Tek tek köylerde ya da birbirine yakın köy veya mahallelerde kurulurlar.
Mahalli Komitelere veya İl Komitelerine bağlıdırlar. Kendi alanlarındaki tüm parti çalışmalarını sürdürmek, hücrelerin faaliyetlerini yönetmek ve denetlemekten sorumludurlar.

3- Semt Örgütleri
Yoğun sanayi alanlarında veya şehir mahallelerinde kurulurlar. En az bir parti hücresinden oluşurlar.
Mahalli Komitelere veya İl Komitelerine bağlıdırlar.
[Temel örgütler, köy – mahalle örgütleri ve semt örgütlerinin kongreleri yılda bir yapılır.]

4- Yöre Örgütleri
MK tarafından belirlenen coğrafik sınırlar içerisinde kurulurlar. Saptanan Mıntıkadaki bütün hücre, köy – mahalle , semt, bucak ve ilçe örgütlerini kapsarlar. Mahalli Komitelere bağlıdırlar.
Yöre örgütü kongresi iki yılda bir yapılır. Şunları seçer:
* Her biri en az üçer asil, birer yedek üyeden oluşan Mahalli Komite’yi, Mahalli Denetleme Kurulu’nu ve Mahalli Disiplin Kurulu’nu,
* İl Kongresi delegelerini,
* Parlamento ve belediye seçimlerine katılacak parti adaylarını,
* Parti Genel Kongresi delegelerini seçer.
Mahalli Komite
Mahalli Komite iki Yöre Kongresi arasında Yöre Örgütü’nün en yüksek organıdır; Genel Kongre’nin, Yöre Kongresinin ve üst organların kararları doğrultusunda ve program – tüzük ilkeleri temelinde örgütünün faaliyetini yönlendirir. İl Komitesi’ne bağlı çalışır.

5- İl Örgütleri
Partinin, il olarak saptadığı coğrafik sınırlarda kurulurlar. İldeki bütün örgütleri kapsarlar. İl Komitelerine bağlıdırlar.
Olağan İl Kongreleri iki yılda bir gerçekleştirilir. İl Komitesi il kongresini 6 hafta önceden ve bir gündem bildirimiyle toplantıya çağırır.
İl kongresi iki yıllığına şunları seçer:
* Her biri en az üçer asil, birer yedek üyeden oluşan İl Komitesi’ni, İl Denetleme Kurulu’nu ve İl Disiplin Kurulu’nu;
* Parti genel kongresine seçilecek olan delegeleri;
* Parlamento ve belediye seçimlerine katılacak parti adaylarını.
İl Komitesi yılda en az altı kez toplanır. İl örgütü bünyesindeki herhangi bir işçi ihtiyacını karşılamak maksadıyla maaşlı eleman alınmasına, Maliye Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak, o karar verir.
İl Komiteleri Merkez Komitesi’ne bağlı olarak çalışırlar.

6- Merkez Örgütler

a- Kongreler, Genel Üye Toplantıları, İstişare Toplantıları, Konferanslar

* Seçilmiş delegelerin tümü yahut yüzde altmışının katıldığı, takvimi ve gündemi en az üç ay önceden belirlenmiş toplantılar Kongredir.
* Herhangi bir kademedeki KKP Örgütünün üyelerinin en az yüzde altmışının katıldığı toplantı Genel Üye Toplantısıdır ve Kongre hükmündedir; vekalet oy kullanılmaz; huzurda olan oylar geçerlidir.
* Herhangi bir kademedeki KKP Örgütü üyelerinin yüzde kırk ile altmışı arasındaki üyelerinin doğrudan katıldığı toplantılarla; KKP Merkez Komitesinin toplantıya çağırdığı örgüt komiteleri ve üyelerinin katıldığı toplantılar Konferans’tır. Kararları tavsiye kararlarıdır. Üst organın onayı ile kesinlik kazanır.
* Genel Üye Toplantısı yahut Konferans için çağrılanların katıldığı; ancak yeter sayıya erişilemeyen toplantıların yapılıp yapılmamasına katılımcılar karar verir. Bu tür toplantılar istişare toplantısı sayılır. Tavsiye kararları alır; KKP Merkez Komitesinin onayı halinde bu kararlar geçerli sayılır.
* Yerel örgüt kademelerinin olağanüstü kongrelerinin aşağıdaki hallerde iki ay içinde toplanması zorunludur:
– Parti Merkez Komitesi karar alırsa.
– İlgili yürütme organı karar alırsa
– İlgili kademenin üyelerinin üçte biri talep ederse
– Seçilmiş organın üyelerinin yarısı eksilirse o örgüt kademesinin olağanüstü kongreye gitmesi ve yürütme organını yenilemesi gerekir.

b- Kongrelerde aşağıdaki kurallar geçerlidir:

Kongrelerin aldıkları kararlar parti politikalarının temelleridir ve bağlayıcıdır.
Temel örgütlerin kongreleri yılda bir, yöre ve il kongreleri ile genel kongre iki yılda bir yapılır.
Kongrelerin düzenli toplanması ve yönetimin zamanında yenilenmesi esastır.
Kongrelerde beş üyeyi bir delege temsil eder. Kongre delegeleri gizli oy, açık sayımla belirlenir.
Olağan delege sayısı kadar yedek delegeler seçilir.
Delegelerin tekil ya da tümden yeniden seçilmesi ve seçim işlemleri daima mümkündür.
Kongrelerin başında delege yoklaması yapılması zorunludur. Divan seçimi delege yoklamasından sonra yapılır.
Kongrelerde yeterli çoğunluğun sağlanamadığı hallerde en geç üç ay içinde kongre tekrarlanır; bu toplantıda yeter sayı aranmaz.
Konuk çağırma hakkı, kongreyi düzenleyen organa aittir.
Parti Genel Kongresi`nden altı ay önce partiye kabul edilmiş üyeler ve örgütlerin kongreye katılımı ancak Merkez Komitesi kararıyla ve yalnızca gözlemci konuk sıfatıyla olur. Konuklara kongre kararıyla söz hakkı verilebilir, ancak oy hakkı verilemez.
Partinin tüm düzeylerdeki kongreleri hükümrandır; sunulan gündemi onaylayabilir ya da değiştirebilir, kabul ettiği gündem ve iç tüzük temelinde çalışırlar. Kendi divanlarını kendileri seçerler. Divan başkanları kendi aralarında divanın kendisi tarafından seçilir.
Kongreler MK kararı ya da onayıyla en fazla bir yıl ertelenebilirler.
Yürütme, Denetleme ve Disiplin Kurulları kongreler tarafından seçilir.
Geçici Hüküm: Tek tek üyelerin Genel Kongrede doğrudan temsil edilmesi mümkün olduğu sürece her üye bir delegedir. Bu durumda oy devri uygulanmaz.

c- Seçimler, Oylamalar, Vekaletler

Seçim işlemleri kural olarak iki kongre arası geçerlidir. Delegelerin temsil hakları bu süreç boyunca olağanüstü kongreler için de geçerlidir.
Açık oylamalarda kararlar basit çoğunlukla alınır.
Delegelerin yüzde seksenden fazlasının çekimser kaldığı ya da oylamaya katılmadığı oylamalar geçersizdir.
Kongrelere illegalite koşulları ve diğer acil zorunluluklar nedeniyle katılamayan delegeler oylarını emr-i vekalet usulü ile başka bir delegeye devredebilir. Bir delege en fazla iki başka delegenin oyunu emanet alır ve kullanır. Vekalet oylar yoklama sırasında saptanır ve kongre yeter sayısının saptanmasında hesaba katılır.
Her kademenin kongrelerindeki bütün seçimler tüzüğün ilgili maddelerine göre yapılır.

d- Kotalama
Kadın ve genç yoldaşların partide güçlü temsili ve öne çıkması için kota uygulaması yapılır. Yönetim organları bu konuda somut önlemler geliştirmekle yükümlüdürler.
KKP’nin her seviyedeki yönetimlerine seçilen bütün parti organlarının yüzde ellisini kadın ve genç yoldaşların teşkil etmesi arzu edilir; en azından sözkonusu alandaki yüzdesel oranlarını aşan düzeyde temsil edilmelidirler.
Kotalama uygulanamazsa, sözkonusu seçim organı üçte iki çoğunlukla kendi alanı ve gündemdeki seçim için kotalama uygulamasının iptalini kararlaştırabilir.

e- Parti Genel Kongresi

Parti Genel Kongresi en yüksek parti organıdır. En az iki, en çok üç yılda bir toplanır. Genel Kongre`nin toplanmasından en az üç ay önceden delegelere haber ve gündem verilir. Merkez Komitesi, Merkez Disiplin ve Denetleme Kurulu üyeleri Genel Kongrenin doğal delegeleridir.
Olağanüstü Genel Kongre, Merkez Komitesi`nin çağrısı, yedekleriyle birlikte MK üyelerinin salt çoğunluğunun istifası ya da boşalması veya önceki kongrede temsil edilen parti örgütlerinin en az üçte birinin isteği üzerine toplanır. Bu durumlarda MK iki ay içinde Genel Kongre’yi toplantıya çağırmakla yükümlüdür. MK bu görevi yapmadığı taktirde kongre talep eden örgütler Kongre Hazırlık Komitesi kurarak kongreyi toplantıya çağırır. Olaganüstü kongre çağrı önergesinin bir gündem önerisi içermesi şarttır.
Genel Kongre, yoklama yoluyla yeter çoğunluğun mevcudiyeti saptandığı andan itibaren karar almaya yetkilidir. Kongre yeter sayısı doğal delegeler haricindeki toplam delegelerin en az yüzde altmışıdır.
Genel Kongre, Kongre boyunca ve Kongreden sonra yeni Merkez Komitesinin çeşitli iç organlarının seçimine ve fiilen göreve başlamalarına kadar geçen süre içinde partinin iç faaliyetlerinden sorumlu olan Kongre Divanını açık oylamayla seçer. Divan kendi başkanını ve tutanak yazıcılarını belirler. Görevi bittiğinde Kongre evraklarını yeni Merkez Komitesine teslim eder.
Parti Kongresi, her kongrenin belirlediği bir iç tüzük uyarınca yürütülür.

f- Parti Genel Kongre’sinin işlevleri

1* Merkez Komitesi`nin Kongreye sunduğu raporu ve diğer merkez organları raporlarını inceler, onaylar ya da reddeder.
2* Üçte iki oy çokluğuyla parti program ve tüzüğü hakkında karar verir.
3* Partinin genel politikasi, taktikleri, aidat ve mali düzeni, disiplin düzeni ve diğer örgütsel sorunları hakkında kararlar alır.
4* Üçte iki çoğunlukla KKP’nin feshine, başka partiye iltihakına, ya da başka partiyle birleşmesine; üçte iki çoğunlukla KKP’nin legalleşmesine karar verir.
5* Gizli oy ve açık sayım yöntemiyle aşağıdaki organları seçer:
Merkez Komitesini: MK her kongrenin tercihine göre en az üç asil, iki yedek üye olmak üzere sırasıyla beş, yedi, dokuz, onbir vs. asil ve üç, beş, yedi, dokuz vs. yedek biçiminde artan oranda sayılara göre seçilir. Asil üyelerde herhangi bir nedenle eksilme halinde, yerlerine kongrece seçilmiş yedek üyeler alınır.
Her biri en az üçer asil, birer yedek üyeden oluşması gereken Merkez Denetleme Komitesinin ve Merkez Disiplin Komitesinin üyelerini.
Merkez Komitesi, Merkez Disiplin Kurulu ve Merkez Denetleme Kurulu adaylıkları için en az iki yıllık parti üyeliği gereklidir. Bu organlardan birine seçilenler aynı zamanda diğerinde yer alamaz ve bu kurullara en fazla üç dönem için seçilirler. Aynı kurula yeniden seçilebilmeleri için bir dönem o kurulda görev almamaları gerekir.
6* Genel Kongre kararları, bu maddenin 4. fıkrası haricindeki haller için, mutlak çoğunlukla ve ikiden fazla öneri olduğunda nispi çoğunlukla alınır. Kararlar, kongre aksi karar almadıkça açık oylamayla alınır.
7* Genel Kongrenin seçim yaptığı kurullara atama yapılamaz. Kurul üye sayılarında eksilme olması halinde onların yerini seçilmiş yedek üyeler alır.

g- Merkez Komitesi

Merkez Komitesi, Parti Genel Kongresi`nin iki toplantısı arasındaki dönemde en yetkili parti organıdır. Partiyi temsil eder. Diğer parti ve örgütlerle ilişkiler hakkında karar verir. Partinin alt kademeleri tarafından uluslararası ilişkiler kurulması merkez komitesinin onayını gerektirir.
Gerekli parti organlarını kurar, partinin bütün çalışmalarına öncülük eder. Parti için önemli olan girişimleri yönetir. İki kongre arası üç yılı geçmemek kaydı ile Genel Kongre`nin zamanını tespit eder, gerekli hazırlıklari yapar. Genel Kongre’ye sunulacak olan tasarıları hazırlar. Tasarılar Genel Kongre’nin başlamasından en geç iki hafta önce delegelere iletilir.
MK, parti program ve tüzüğüne aykırı hareket eden organları fesheder ya da yeniden oluşturur. Fesih yetkisi partinin tümden ya da kısmen tasfiyesine yol açacak tarzda kullanılamaz. Böyle bir tehlike hasıl olduğunda acilen olağanüstü kongre toplanır; MK feshedilir, yeni MK seçilir ve feshedilecek organlar kongre kararıyla feshedilir. Toplam parti üyelerinin beşte birini geçmemek ve yurtdışı yahut ülke örgütünün tümden yahut büyük oranda tasfiyesine yol açmamak kaydıyla üye kayıtları gözden geçirilir; gerekenlerin üyelikleri, itiraz hakları saklı kalmak koşuluyla düşürülür. İtiraz hakkı üyeliğe kabul ve üyelikten düşürme maddesinde belirtilen tarzda kullanılır. (Madde II, 2. fıkra)
MK, oluşturup atadığı parti organlarının, ilgili alandaki parti üyelerinin salt çoğunluğu tarafından reddedilmesi halinde sözkonusu organ yöneticilerini yeniler.
MK en az üç ayda bir olağan toplantı yapar. Tüm üye ve yedek üyelerin katıldığı Merkez Komitesi Plenumu en az yılda bir kere toplanır. Olağanüstü plenum toplantısı çağrısını MK sekreteri yapar. Plenum toplantılarında yedek üyeler oy kullanamazlar.
MK alacağı kararlarda program, tüzük, genel kongre kararları ve parti üyelerinin genel tartışma sonuçlarını temel alır. Gerekli hallerde bütün parti tarafından çözülecek politik sorunlarla ilgili karar tasarıları hazırlar; bunlarla ilgili açık tartışmaları organize eder ve bunlardan çıkan sonuçları bağlayıcı kararlara dönüştürür.
Merkez yayın organının yayınlanması; onun içeriğinin belirlenmesi ve Merkez Yayın Kurulu’nun oluşturulması MK’nın görevidir.
Parti maliyesini yönetir.
İhtiyaç duyulan konularda profesyonel eleman istihdamı yapabilir.
Merkez Komitesi, gerektiğinde parti örgütlerinden çağrılan temsilcilerin katıldığı Parti Konferansı`nı düzenler.

Madde VI
Yürütme Organları

* Yürütme Organları yalnızca seçildikleri dönem için yetkilidirler. Bir sonraki Kongrede yenilenirler. Yönetim komiteleri kendi kademelerinin kongresinin doğal delegesidir. Yönetim organları tüzüğün öngördüğü süre içerisinde seçim yoluyla yenilenmek zorundadır. Kendilerini seçen örgüte ve üst organlara karşı sorumludur.
* Yürütme organlarının yedek üyeleri kongrelerde seçilir; boşalma olması hallerinde eksiklik yedek üyelerce doldurulur.
* Alt organlarda zorunlu hallerde atama yoluyla yeni üye alınabilir; ancak MK onayı zorunludur.

Madde VII
Bölgesel Özerk Örgütler

Merkez Komitesi, yerel özellikleri dikkate alan özerk bölgesel örgütler oluşturabilir.

Madde VIII
Danışmanlıklar, Komisyonlar ve Gruplar

Parti organları ihtiyaç halinde çeşitli danışmanlıklar, yazmanlıklar ve komisyonlar oluştururlar. Bunlar çalıştıkları örgütlerin yönetim organlarına ilgili uzmanlık alanlarında öneri ve tasarılar sunarlar. Bunlara katılan üyeler kendi asli örgütlerindeki çalışmalardan bağışık değildir.
Her yönetim komitesi kendi danışmanlıklarının çalışmalarını bir iç tüzük vasıtasıyla düzenler.KKP içindeki kadın yoldaşlar yer aldıkları örgütlerde özel parti oturumları düzenleyebilir ve çalışma takımları oluşturabilir.

* Parti Grupları:

Partinin yönetim hiyerarşisinde yer alan komiteler tarafından sendikalar, kitle örgütleri ve diğer mesleki ve toplumsal kuruluşlar içinde parti çalışması sürdürmek amacı ile oluşturulurlar. En az üç üyeden oluşurlar. Görev ve yetkileri bağlı olarak çalıştıkları komite tarafından belirlenir.

* Özel İhtisas Komiteleri veya Hücreleri:

Özel parti görevlerini yürütmek amacı ile Merkez Komitesi tarafından kurulurlar. Yetki ve yükümlülükleri özel yönetmelikle tanımlanır.

Madde IX
Parlamento, Belediye gibi Kamusal Görevlere Seçilen Üyeler

a- Kamu görevlerine seçilen ya da kamu organları ve kurullarında çalışan parti üyeleri Kürdistan’ın, Kürt milletinin ve genel olarak tüm emekçilerin çıkarlarını başa almakla ve partinin politikaları ve kararları temelinde insiyatif geliştirmekle yükümlüdürler.
b- Parti üyeleri kamusal görevleri maddi kazanç sağlamak için üstlenmezler. Zorunlu giderlerden arta kalanı partiye bağışlarlar.
c- Bulundukları sandalyelerin tasarruf hakkı partinindir.
d- Parti adına parlamento’ya ya da Belediye Meclislerine seçilen kişiler buralarda parti politikalarını hayata geçirirler. Yeterli sayıları varsa kendi gruplarını oluştururlar.
e- Faaliyetlerinde özerk olmakla beraber diğer partilerle ilişkilerinde parti genel politikalarını gözetmek zorundadırlar.
f- Meclis grubunun başkanı, grubun görüşleri alınmak kaydıyla, MK tarafından belirlenir.

Madde X
Parti Maliyesi:

* Partinin mali kaynakları üye ve aday üye aidatlarından; yayın satışlarından; çeşitli katkılar, yardımlar ve bağışlardan; etkinlik ve girişimlerin gelirlerinden ve milletvekilliği, belediye başkanlığı gibi kamu görevlerine seçilenlerin fazla gelirlerinden oluşur. Aidat oranları aidat yönetmeliğiyle düzenlenir.
* Geçerli gerekçeleri olmadan altı ay aidatını ödemeyen üye ve aday üyelerin üyelikleri otomotikman düşmüş olur.
* Merkezi mali işlerden Merkez Komitesi sorumludur. MK il komitelerinin temsilcilerinin oluşturduğu bir Merkezi Mali Komisyon tayin eder. Merkezi Mali Komisyon mali planlar hazırlamakla ve MK’ne ve Merkezi Denetleme Kurulu’na eksiksiz hesap ve bilgi vermekle yükümlüdür.
* MK bir sayman tayin eder. Sayman Merkez Mali Komisyon planları doğrultusunda faaliyet yürütür.
* Yönetim organlarının talepleri durumunda ve parti kongrelerinde mali planlar ve uygulamalar açıklanmak zorundadır.
* Yöre ve İl örgütlerinin mali işlerinden Mahalli Komite ve İl Komitesi sorumludur. Bütün parti komitelerinin bir saymanı vardır. Saymanlar aşağıdaki şekilde muntazam ve standardize muhasebe işlemleri yürütmekle yükümlüdür:
– Tüm alt örgüt mali işlemleri çeyrek yıllık basit GİRDİ – ÇIKTI muhasebe formularlarıyla kayıt altına alınır. Yerel örgütlerdeki ”muhasebe kayıtları” çeyrek yıllık sürelerle kapatılır ve ilgili kademenin denetleme kurulu tarafından incelendikten sonra merkezi muhasebe için Merkez Denetleme Kurulu’na verilir.
– Mali kayıtlar her altı ayda bir Merkez Denetleme Kurulu tarafından incelenir ve sonuçlar Merkez Komitesi’ne bildirilir. Her yıl sonunda ise o yılın gelir – gider muhasebesi tümden hesaplanır ve kapatılır. Tüm evraklar MK’ne teslim edilir.
* Bağışlar, partiye yapılan yardımlardır. Her parti örgütü partiye bağış kabul edebilir. Bağış kampanyası örgütleyebilir. Alınan bağışlar kayıt altına alınıp en yakın üst yönetim organına her defasında bildirilmelidir.
* MK, merkezi yayın giderleri için hazırladığı yıllık bağış fişlerini tüm parti örgütlerine ve üyelerine ulaştırır. Yayın bağış fişlerinin değerine her keresinde MK karar verir. Bu yolla merkez yayın organının devamlılığı garanti altına alınmaya çalışılır.
* MK’nin özel görevle bir yere yolladığı veya davet ettiği üyelerin zorunlu masrafları, istekleri halinde, merkezi bütçeden karşılanır. Mümkünse, bu yol harcırahlarını partiye bağışlamaları temenni edilir.
* Gece, stand vd. etkiniklerde en az iki üye kasa görevi yaparlar. Görevleri biter bitmez tüm hesabı hesap cetveliyle birlikte, yazılı onay karşılığında ilgili sorumluya teslim eder.
* Mali yıl takvim yılıdır.

Madde XI
Denetleme Kurulları ve Konuları

a- Denetleme Kurulları:

* Yöre, İl ve Merkez düzeylerinde kongreler veya genel üye toplantıları tarafından seçilirler. Partinin mali politikalarını ve bütçelerini denetlerler.
* En az üç asil, bir yedek üyeden oluşturulurlar. Partinin yönetim organlarından bağımsızdırlar. Kendi kademelerinin yönetim organlarında yer alamazlar; ancak toplantılarına söz hakkıyla katılabilirler.
* Merkez Denetim Kurulu Genel Kongre’ye; diğerleri kendi kademelerinin kongrelerine faaliyet raporu sunar ve hesap verirler. Faaliyetleri hakkında yılda bir kendi örgüt kademelerini bilgilendirirler. Ayrıntılar tüzüğün ilgili maddelerinde vardır.
* Denetleme kurulları mali yönetimi denetlerken, ilgili her kademe komitesi, gerekli bilgileri ve belgeleri anında ve eksiksiz kurula sunmak zorundadır.
* Büyük çaplı mali kaynak bulma veya büyük çaplı mali harcamalar doğuracak politik faaliyetler öncesinde denetleme kurulları hesaplamalara dahil edilirler.
* Mali denetlemeler düzenli olarak üç ayda bir yapılır.
* İstisnai hüküm: Denetleme Kurulu görevini, gerekli hallerde denk disiplin kurulu yürütür. Buna ilgili kademenin kongresi karar verir.

b- Denetleme Konuları:

– gelir – giderlerin ve kasadaki nakit ve hesaplara yatırılan para mevcudunun genel kontrolü;
– bunlarla ilgili makbuz, fiş ve yazılı belgelerinin karşılaştırmalı incelenmesi;
– aidat havaleleri, bağışlar, yardım toplamalar ve özel satışlardan sağlanan gelirlerin gidişatıyla ilgili düzenli kontrol;
– tüm harcamaların kontrol edilmesi;
– partinin gelirlerinin, araç – gereçlerinin ve donanımlarının yerli yerinde ve tutumlu bir biçimde kullanılıp kullanılmadığının gözden geçirilmesi.
* Merkez Denetleme Kurulu sekreteri veya başka bir üyesi aynı zamanda MK’nın tayin ettiği Merkezi Mali Komisyonun da üyesidir.
* Denetleme kurulları, parti örgütleri tarafından kendilerine iletilen şikayetleri derhal incelemek ve ulaştıkları sonuçları ilgili yönetim organına bildirmek zorundadır.
* Denetleme kurulları, kendi alanları ile ilgili görüş, öneri ve karar tasarılarını yetkili kurullara iletme hakkına sahiptir.

Madde XII
Disiplin Kurulları ve Disiplin Kuralları:

* Disiplin kurulları en az üç asil ve bir yedek üyeden oluşturulurlar. Parti yönetim organlarından bağımsızdırlar. KKP Tüzüğü ve Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde çalışırlar. Üyeleri yönetim organlarına katılamazlar. Partiden düzenli gelir alamazlar.
* Disiplin kurulları KKP tüzüğünün yorumu ve pratikte uygulanması hakkında düşünce bildirirler. Tüzüksel hukuku savunmak için vardırlar. Başvuru üzerine işlem yaparlar. Her başvuruyu usul ve esas yönünden incelerler.
* KKP disiplin kuralları parti program ve tüzüğünü ihlal eden organ ve üyelere karşı uygulanır. Disiplin cezaları uyarı, kınama, çeşitli sürelerle yöneticilik yapmayı yasaklama ve KKP’den süreli uzaklaştırma ya da kesin ihraçtır. Kesin ihraç ihraç ancak ağır disiplin suçlarında ve partiye, davaya, halka, doğaya ve insanlara büyük zarar verme hallerinde uygulanır.
* Her kademedeki parti örgütleri disiplin konuları ile ilgili başvurularını ilgili kademenin yetkili komitesine iletir. Sözkonusu komiteler bunları kendi seviyelerindeki disiplin kurullarına sevkeder. Parti disiplin kuralları çerçevesinde verilecek her karardan önce ilgili üyenin savunma hakkı vardır. Savunma hakkı vazgeçilmezdir ve karardan önce savunma mutlaka dinlenir.
* Disiplin Kurulu disiplin yönetmeliği hükümlerine göre karar verir. Disiplin Kurulunun kararlarına karşı her zaman üst Disiplin Kurulları nezdinde itiraz edilebilir.
* Parti üyelerine ve organlarına ait olan hakların çiğnenmesi halinde, bu tüzüğe göre, başvuru üzerine tüzüksel hakları savunma davası yapılır. Bu paragrafta öngörülen hükümlerin ayrıntılı biçimde formülasyonunu disiplin yönetmeliği düzenler.
* Tüzüksel hukuku savunma davalarında işlem KKP Tüzüğü’nün ilgili hükümlerinin yanı sıra, disiplin yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak yapılır.
* Yetkilerinin alınması, geçici uzaklaştırma ya da kesin ihraç ile cezalandırılan Merkez Komitesi ve Merkez Denetleme Kurulu üyeleri, başka siyasal partilere girmedikleri ve parti aleyhtarı zararlı hareketlerde bulunmadıkları taktirde Merkez Disiplin Kurulu’ndan başka ilk kongreye itiraz başvurularını yapma hakkına sahiptir.
* Merkez Disiplin Kurulu’nun temyiz yeri Genel Kongre’dir. Genel Kongre Merkez Disiplin Kurulu kararlarını geçersiz kılabilir yahut üzerinde düzeltme yapabilir.
* Hiç bir üye farklı görüş ve düşüncelerinden ötürü cezalandırılamaz.
* Merkez Komitesi, organ ve üyelere uygulanan disiplin yaptırımlarını bütün partiye veya kamuoyuna duyurma hakkına sahiptir.
* Haklarında iddia edilen suçlamalar konusunda önceden bilgilendirilmeksizin ve savunmaları alınmaksızın hiç bir parti organı ve üyesi hakkında disiplin yargılaması yapılamaz ve yaptırımı uygulanamaz.
* Parti üyeliğinden geçici uzaklaştırma, sürenin dolmasıyla birlikte sona erer.
* Geçici olarak partiden uzaklaştırılan üyeler, uzaklaştırma süresi boyunca parti kararlarına uymalıdırlar.
* Kesin ihraç cezası alanların yeniden partiye kabulleri için, ihracı talep eden organın ve MK’nin onayı gerekir. İlgili tarafların karara karşı Mahalli Disiplin Kurulu nezdinde itiraz hakkı vardır.
* İstisnai hüküm: Disiplin kurulları, gerekli hallerde Denetleme Kurulu görevi de yürütürler. Buna ilgili kademenin kongresi karar verir.

Madde XIII
Disiplin Suçları ve İşlemleri

* Parti Tüzüğünün bir veya birçok maddesini ihlal eden davranışlar disiplin suçu sayılırlar.
* Parti disiplinini ihlal eden organlara işledikleri suça göre; uyarma, kınama, organı fesh etme cezalarından biri uygulanır.
* Parti disiplinini ihlal eden üyelere işledikleri suça göre; uyarma, kınama, yetkilerini alma, geçici uzaklaştırma veya kesin ihraç cezalarından biri uygulanır.
* Partiden atılan üye iki aylık süre içerisinde Kongre dahil parti üst organlarına başvurma hakkına sahiptir.

a- Uyarma cezası gerektiren suçlar:

Geçerli bir nedeni yokken,
– Aidatını üç ay üst üste ödememek;
– Yeraldığı organın toplantılarına üst üste üç kez katılmamak;
– Durumu, konumu ve çalışmaları hakkında bir aydan çok kendisinden haber alınamamaktır.

b- Kınama cezası gerektiren suçlar:

Gerekçesiz olarak,
– Uyarı cezası nedeni olan suçu tekrar işlemek;
– Görev aldığı parti eylemine katılmamak;
– Organ çoğunluğunun veya üst organların aldığı kararları uygulamaktan kaçınmak;
– Ayrı karar mekanizmaları olan hizip faaliyetleri içerisinde bulunmak;
– Bir parti üyesine iftira etmek veya zarar vermek veya görevleri ile ilgili yalan söylemek gibi suçlar kınama cezası gerektirir.

c- Geçici uzaklaştırma cezası gerektiren suçlar:

– Uyarı cezası suçunu üçüncü, kınama cezası suçunu ikinci kez tekrarlamak;
– Parti eylemleri aleyhine bilerek propaganda etmek;
– Küçük miktarlarda da olsa parti parasını ve varlıklarını zimmetine geçirmek;
– Parti sırlarının düşmanın eline geçmesine neden olmak; sorguda çözülmek vb suçlar geçici ihraçla cezalandırılır.

d- Yönetim Organı’ndaki yetkilerini alma

– Kınama cezasını üçüncü kez, geçici uzaklaştırma cezasını ikinci kez tekrarlamak
– Partinin bütününe veya bazı örgütlerine ciddi zarar verecek davranışta bulunmak;
– Partinin ve üyelerin güvenliğini tehlikeye atmak;
– Partinin veya kadrolarının saygınlığına zarar vermek;
– Sistematik biçimde parti faaliyetlerinden uzak durmak;
– Yetkili olduğu yükümlülükleri yerine getirmemek;
– Üç kez üst üste, mazeretsiz olarak organ toplantısına katılmamak gibi suçlar işleyen yöneticinin yetkileri alınır; organ üyeliği düşürülür.

e- Kesin ihraç cezası gerektiren suçlar:

– Yönetim Organı’ndaki yetkilerini alma cezasını ikinci kez tekrarlamak;
– Zimmetine geçirdiği parti parasını veya varlıklarını iade etmemek;
– Parti adı veya saygınlığını kullanarak kendine veya yakınlarına maddi çıkar sağlamak;
– Parti kimliğini kullanarak insanlara şiddet uygulamak ve haraç toplamak;
– Uyuşturucu ve kadın ticareti, kiralık katillik gibi suçları işlemek veya işlenmesini azmettirmek;
– Partinin amaç ve niteliklerine düşman olduğu bilinen kurum ve kuruluşlara üye olmak;
– Şahsi gelir elde etmek amacıyla parti içinde veya dışında çete/ haraç örgütlenmesi kurmak;
– Parti için yaşamsal önemde olan ve partiye bildirilmesi gereken bilgileri gizlemek;
– Parti sırlarını bilerek düşmana vermek;
– Kadın ve çocuklara şiddet uygulamak, taciz ve tecavüzde bulunmak;
– Cinayet, hırsızlık, kaçakçılık vb. gibi adi suçlar işlendiğinin kesinleşmesi halleri kesin ihracı gerektirir.

Madde XIV
Tüzük Boşlukları

KKP tüzüğünde yer almayan konular hakkında MK karar verir. MK bu konuda KKP kongrelerinin kararlarını, partinin genel ilkelerini ve bolşevik parti deneyimlerini temel alır.

* * * * *

KKP DİSİPLİN YÖNETMENLİĞİ

Madde – 1
Disiplin Kurullarının Oluşturulması:

a- Bu tüzüğe göre oluşturulmuş yöre ve il örgütleri ile merkez örgütü seviyesinde disiplin kurulları oluşturulur. Disiplin kurulları yazılı başvuru üzerine kendi başlarına işlem yürütürler. Gerekli incelemelerini yapar, savunmaları alır ve kesin hüküm verir veya tesbit kararlarını alırlar. Çalışmalarında KKP Program, Tüzük ve Disiplin Yönetmeliğini esas alırlar.
b- Her disiplin kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan seçer. Başkan toplantılara başkanlık eder.
c- Disiplin Kurulu üyeleri birden fazla disiplin kuruluna üye olamazlar. Yönetim organlarında görev alamazlar. Partiden para alamazlar.

Madde – 2
Disiplin Kurullarının Yetkileri:

a-Tüzüksel hakların savunulması için işlemlerde bulunmak;
b- Disiplin tedbirlerinin konması ve kaldırılması da dahil parti disiplin davaları için işlem yapmak;
c- Partiye kayıt – kabul işlemlerine yapılacak itirazları incelemektir.

Madde – 3
Usule ve İşleyişe İlişkin Kurallar:

a- Disiplin davasına konu olan üyenin durumu, bağlı bulunduğu yöre veya il disiplin kurullarında görüşülüp karara bağlanır. Eğer ilgili alanda bir disiplin kurulu oluşturulamamışsa, bir üst disiplin kurulu yetkilidir.
b- Acil tedbirler beşinci madde kapsamındadır.
c- Disiplin kurulları karşılıklı yardımlaşabilirler. Kararlar ve tesbit kararları üst disiplin kurullarına iletilir.

Madde – 4
Tüzüksel Hakların Savunulmasında Yargılama İşlemleri:

a- Tüzüksel haklarının kısıtlandığını veya ihlal edildiğini düşünen her KKP üyesi ve organı tüzüksel haklarının korunması maksadıyla igili disiplin kurullarına başvuru yapabilir. Tesbit kararları yayınlanırlar.
b- Her başvuru bir tesbit kararı almak için gerekli belgelerle birlikte yazılı olarak yapılmak zorundadır. Yazılı başvuruda şikayetçinin hangi tüzüksel haklarının hangi organ tarafından ihlal edildiği yer almalıdır.
c- Yargılama işleminde hak ihlalini yaptığı iddia edilen organın alanındaki disiplin kurulu yetkilidir.
d- Her disiplin kurulu önce şikayetin uygun biçimde yapılıp yapılmadığına karar verir. Şikayet usule uygun biçimde yapılmışsa, şikayetin gerekçelendirilip gerekçelendirilmediğini kontrol eder; şikayeti belgeler üzerinden ön incelemeye tabi tutar. İnceleme sonunda bir tesbit kararı verir. Tesbit kararı tüzüksel hak ihlali işlendiği yönünde ise, tarafları dinler ve nihai kararını verir.
d- Tesbit kararlarına veya nihai kararlara karşı ilgili taraflar bir üst disiplin kuruluna itiraz haklarını kullanabilirler. Merkez Disiplin Kurulu’nun kararları kesindir.

Madde – 5
Parti Disiplini İle İlgili Yargılama İşlemleri:

a- Her KKP organı kendine bağlı her parti organı ve üyesi hakkında ilgili parti kademesinin disiplin kuruluna, usulüne uygun şikayette bulunur. Üye hakkındaki şikayet yetkili disiplin kuruluna yazılı yapılmalıdır. Şikayette suçlamalar ve deliller sergilenmeli, belgeler ve tanıklar gösterilmelidir.
b- Disiplin kurulu yargılamalarına dinleyici sıfatıyla katılabilecek üyelerin sayısına ilgili disiplin kurulu karar verir. Sözlü karar verilemez. Kararlar kamuya açıklanmaz; yazılı olmak ve gerekçelendirilmek zorundadır. Kendisine karşı parti disiplin yargılaması yapılan üye KKP üyeleri arasından bir savunman eşliğinde disiplin kurulu önüne gelebilir.
c- Disiplin kurulu başkanı yargılama ve tutanak yazıcısını belirler. Yazman yargılama gün ve yerini tesbit eder ve yazılı çağrının tüm taraflara iletilmesini üstlenir; karar toplantısından iki hafta önce tarafları yazılı olarak uyarır. Yazılı çağrıda yargılamanın konusu, yeri ve zamanı ve yargılamaya katılacak olan disiplin kurulu üyelerinin parti adları yer alır. İlgili şahısın ilk çağrıya icabet etmemesi durumunda, ikinci çağrı yapılır. Bu çağrıda ”mazeretsiz olarak tekrar gelmediği takdirde gıyabında yargılama yapılacağı” uyarısı yer alır.
d- Disiplin davası açılan üye ikinci yazılı çağrıdan sonra da geçerli mazeret bildirmeksizin ortalıkta görünmezse yargılama onun gıyabında yapılır ve karar verilir.
e- Şikayet edilen veya şikayetçi, disiplin kurulunu veya tek tek üyelerini güvensizlik ve tarafgirlik iddiasıyla red edebilir. Güvensizlik itirazı gerekçelendirilmek zorundadır. Gerekçeler sözlü yargılamadan en geç üç gün evvel disiplin kurulunda kayda geçirilmelidir. Bu sürenin geçmesinden sonra ileri sürülen tarafgirlik gerekçeleri ise anında kayda geçirilmelidir.
Disiplin kurulu, hakkında güvensizlik beyan edilen üyesinin haricinde karar verir. Çok sayıda disiplin kurulu üyesine itiraz edilirse, bu durumda itiraz başvurusuna bir üst disiplin kurulu karar verir. Güvensizlik itirazı, kendisiyle ilgili şikayete kendisi bakamayacağı için, Merkez Disiplin Kurulu için geçerli değildir.
f- Sözlü iddia ve savunmaların özü tutanağa geçilir. Disiplin kurulu kararı kelimesi kelimesine yazılır. İtiraz hakkı karar ekine özel olarak not edilir. Karar ya da tesbit kararı gerekçeli olmak zorundadır. Karar kurul başkanı ve tutanakçı tarafından imzalanır. Karar, şikayetçiye ve şikayet edilene üç hafta içerisinde yazılı olarak bildirilir. Gerekli görülen kararlar ilgili parti örgütlerince MK’nın bilgisi dahilinde parti kamuoyuna duyurulabilir.
g- Disiplin kurulu yapılan suçlamaları yetersiz bulursa, bu durumda, delil yetersizliği yüzünden, suç tesbiti olmadığından ötürü, yargılamayı sözlü yargılamaya başvurmaksızın da yapabilir. Şikayetçi buna karşı disiplin yönetmeliğinin 7’nci maddesine göre bir üst kurula itiraz etme hakkına sahiptir.
h- Hakkında burjuva mahkemesince dava sürmekte olan parti üyelerinin disiplin soruşturmaları geçici olarak askıya alınır.
I- Disiplin kurulu kararları ve bildirimleri bütün taraflara kural olarak parti kademeleri üzerinden ulaştırılır.
i- Sözlü yargılamalar için davetiyelerin, kararların veya tesbit kararlarının alındı belgeleri, celpçi tarafından yazılı olarak tasdik edilir. Taraflardan biri celbi almaktan ya da tasdik etmekten kaçınırsa, bu durum, celp eden tarafından yazılı olarak not düşülür. Bundan sonra tebligat geçerli sayılır.

Madde – 6
Acil Durumlar

a- İstisnai hallerde (KKP’nin ağır zarara uğratılması tehlikesi) il komitesi ya da parti merkez komitesi veya onun sekreteryası zanlının üyeliğini askıya alabilir. Üyeliği askıya alma kararı gerekçelendirilmek zorundadır.
b- Acilen alınmış tedbir, iki hafta içerisinde ilgili disiplin kurulu tarafından onanmazsa, geçerliliğini yitirir. İlgili üye, hakkında kesin karar verilmeden önce, ilgili disiplin kurulu önünde kendisini savunma hakkına sahiptir.
c- Bir ay içerisinde hakkında disiplin kurulu kararı verilmeyen “acil tedbirli” üye hakkındaki acil karar geçerliliğini yitirir.

Madde – 7
İtiraz Davaları:
a- Şikayet edilenin veya şikayetçinin, disiplin kurulu karar veya tesbit kararı hakkında bir üst disiplin kuruluna itiraz hakkı vardır. İtiraz, kararın ya da tesbit kararının tebliğinden sonraki iki hafta içerisinde yazılı olarak ve gerekçeli yapılır.
b- İtiraz incelemesinde, tüzüğe ve disiplin yönetmeliğine uyulmadığı sonucuna ulaşılırsa, itiraz sözlü yargılama yapılmadan kararı veren disiplin kuruluna geri gönderilir.
c- İtiraz gerekçeye dayanmazsa ya da geç yapılırsa, sözlü yargılama yapılmadan geri çevrilir.
d- İtiraz geri çekilebilir. Geri çekme talebi yazılı yapılır.

Madde – 8
Disiplin Yaptırımlarının İptali:

Uyarı, kınama ve yönetimden alma cezaları ile ilgili yaptırımların dayanaksızlığının anlaşılması yahut dayanaklarının geçerlilikten düşmesi veya cezaların aşırılığının ortaya çıkması hallerinde önceki kararlar iptal olunur. Tedbirlerin kaldırılması için yetkili bir parti yönetim organının davayla en son ilgilenmiş olan disiplin kuruluna başvurması gerekir.

Madde – 9
Yargılamanın Yenilenmesi:

a- Davranış ve tavırlarda gerçek değişiklikler olması ya da yeni kanıtlar sergilenmesi ve başvurunun disiplin tedbiri alan sorumlu parti organı üzerinden yapılması hallerinde daha önce sonuçlandırılmış olan disiplin davaları yeniden yapılabilir. Yeni işlem için cezalının başvurusu gerekir.
b- Yeniden yargılanmanın yürütülmesinde yetkili kurul, ceza alındığında ikamet edilen yerin il disiplin kuruludur. Yeniden yargılanma disiplin yönetmeliğinin kapsadığı itiraz haklarına ve belirlenmiş kurallara tabidir.
c- Yargılamayı yenileme işlemleri önceden verilmiş tüm disiplin kararlarını kapsar. Yeniden yargılamada önceki bir ihraç kararı kaldırılabileceği gibi, mevcut üyelik hakkı da kaldırılabilir. Benzer önlemler öteki parti disiplin tedbirlerinin kaldırılmasında da geçerlidir.

Bu tüzük 25 – 26 Aralık 2019 tarihinde yapılan KKP 9. Olağan Genel Kongresi’nde Oybirliğiyle Kabul Edildi.

Diğer Başlıklar

NEWROZ PİROZ BE! XETA SOR

Denge Kürdistan’nın İsviçre’de organize etmiş olduğu Newroz etkinliğine XETA SOR‘UN göndermiş olduğu mesaji yayınlıyoruz. Denge …

EMEK VE KAZANIMLARIN BOYUTU,BASKILARIN BOYUTUNU GETİRDİ! Mukaddes ALATAŞ

EMEK VE KAZANIMLARIN BOYUTU ,  BASKILARIN BOYUTUNU GETİRDİ., 2016 yılında tüm Kürt illerine uygulanan ve …

YİNE YETMEZ AMA EVET Mİ? Samet ERDOĞDU

YİNE YETMEZ AMA EVET Mİ? Tayyip ve şürekasını bugünkü konuma getiren dönemeç noktalarından biri 2010 …

SİYASİ MÜHENDİSLİK OPERASYONLARININ YENİ AKTÖRÜ AKŞENER’DİR…! Mahmut KOVAN

SİYASİ MÜHENDİSLİK OPERASYONLARININ YENİ AKTÖRÜ AKŞENER’DİR…! Mahmut  KOVAN Türkiye‘nin tarihi, siyasi mühendislik operasyonlarıyla doludur.  Bu …